Боров дол

ДПТУ Бучим Радовиш отпочна со реализација на својата нова инвестиција и проект – отворање на површинскиот коп Боров дол. За таа цел, согласно законодавството за животна средина отпочнати се две постапки - стратегиска оцена на животната средина што се однесува на урбанистичката планска документација со цел урбанизација на плански опфат, и втора за оценка на влијанието врз животната средина од планираниот проект за експлоатација на минерални суровини на локалитетот Боров Дол.

Во прилог линк до двата документа:

Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Државна Урбанистичка Планска Документација за определување на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за експлоатација на минерална суровина бакар на локалитет Боров Дол, во Општина

http://mtc.gov.mk/nacrt-izveshtaj-za-strategiska-ocena-na-zivotnata-sredina

СТУДИЈА за оцена на влијанието врз животна средина за проект за Eксплоатација на минерална суровина бакар на локалитетот Боров Дол, општина Конче, Штип и Радовиш

http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8255