Bucim press release

Бучим ДОО Радовиш воведе мерки за превенција и заштита од Covid-19 (коронавирус)

Во интерес на јавното здравје и справување со закана од коронавирусот, во согласност со препораките на Светската здраствена организација, Министерство за здравство и Владата на Република Северна Македонија, Бучим ДОО Радовиш презеде низа зголемени мерки за заштита на здравјето и безбедноста на своите вработени. Во целост се почитуваат мерките и препораките од 15-та седница на Владата на РСМ, а се однесуваат на справување со заканата од COVID–19 (коронавирус).

Согласно насоките од 28-та седница на Владата на РСМ и одлуката за дополнување на Одлуката за изменување на забрана и посебен режим за движење на територијата на РСМ, заради потребата од одржување на континуитет на работниот процес, Бучим ДОО Радовиш поднесе образци за издавање на Дозвола за движење на 310 вработени поради вршење на сменска и ноќна работа. Дозволата ќе биде потврда за движењето на работникот во услови на воведен полициски час.

Согласно насоките од 28-та седница на Владата на РСМ и одлуката за дополнување на Одлуката за изменување на забрана и посебен режим за движење на територијата на РСМ, заради потребата од одржување на континуитет на работниот процес, Бучим ДОО Радовиш поднесе образци за издавање на Дозвола за движење на 310 вработени поради вршење на сменска и ноќна работа. Дозволата ќе биде потврда за движењето на работникот во услови на воведен полициски час.

Апелираме за периодот во кој траат заштитните мерки да се користат електронските комуникациски канали за комуникација.

Comments are closed.