Набавка на електрична енергија

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ и ДПТУ Бучим ДООЕЛ од Радовиш, имаат потреба да склучат Договор со компанија за набавка на електрична енергија. Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди на е-адреса tender@borovdol.mk за да биде направен избор на најповолна понуда.  Сите заинтересирани страни што ќе достават п ...

Преземање на неопасен отпад

ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ и ДПТУ Бучим ДООЕЛ од Радовиш, имаат потреба да склучат Договор со компанија за преземање на неопасен отпад. Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди на е-адреса tender@borovdol.mk за да биде направен избор на најповолна понуда. Сите заинтересирани страни што ќе достават пон ...

Калибрација на ваги

12.02.2024 ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ и ДПТУ Бучим ДООЕЛ од Радовиш, имаат потреба да склучат Договор со компанија за калибрација на ваги. Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди на е-адреса tender@borovdol.mk за да биде направен избор на најповолна понуда. Сите заинтересирани страни што ќе достават ...

Снабдување со гориво

05.02.2024 ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ и ДПТУ Бучим ДООЕЛ од Радовиш, имаат потреба да склучат Договор со компанија за снабдување со гориво. Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди до ДПТУ Боров Дол на е-адреса tender@borovdol.mk за да биде направен избор на најповолна понуда. Сите заинтересирани стра ...