Slide Content

Slide Content

Локалитетoт Боров Дол зафаќа делови од територијата на општина Конче, општина Штип и мал дел од општина Радовиш во југоисточниот дел на Република Северна Македонија. Вкупната површина изнесува 4,72км2 или 472 хектари.

Solway Investment Group и рудникот Бучим во 2018 година започнаа проект за отворање на нов рудник за бакарни руди Боров Дол. Новиот површински рудник треба да овозможи продолжување на ископувањето на бакарната руда до 2030 година и со тоа да се максимизира животниот век на експлоатација, флотацијата и другите постоечки објекти во рудникот Бучим.

Во август 2018 година беше поднесено барањето за дозвола за експлоатација на бакарна руда на локалитетот Боров Дол, согласно чл.55 од Законот за минерални суровини на Р. Северна Македонија.

На 08.10.2018 година од страна на  Министерството за економија на Република Северна Македонија е доделена дозвола за експлоатација на минерална суровина – бакар во новиот рудник “Боров дол”, регистриран под број 24-4732 / 2 од страна на компанијата “Боров Дол “- ДООЕЛ Радовиш. Дозволата за експлоатација се однесува на концесиска површина со површина од 4,72 км2 ограничена со соодветни координати.

Во рудникот “Боров Дол” ќе се изведуваат само активности за експлоатација на минерални бакарни суровини, а рудата ќе се транспортира со транспортна трака до флотациониот погон во Бучим.

Изградбата и работењето на рудникот Боров Дол ќе даде голем поттик за развојот на локалната економија. Боров Дол ќе ја унапреди и модернизира локалната патна мрежа.

Отворањето на рудникот “Боров Дол” ќе донесе бројни социјални и економски придобивки и ќе го продолжи животниот век на рудникот Бучим.