DCIM100MEDIADJI_0007.JPG

Боров Дол е посветен на одржлив и еколошки развој

На 1-ви март 2021 година, oд страна на акредитирана лабораторија во присуство на надлежните органи од Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС) извршени се мерења на површински води по испуст во реципиент. Земени се примероци од водата во површинскиот водотек Пенлив Дол, притока на реката Крива Лакавица, при што  резултатите од извршените анализи покажаа дека индустриската отпадна вода која што се генерира во животната средина од рудникот Боров Дол е во граница на дозволените параметри.  

Водите од површинскиот коп на Боров Дол и водите од одлагалиштето, пред да бидат испуштени во површинскиот тек Пенлив Дол се третираат соодветно во пречистителна станица т.е. водите се подложени на третмани, при што технолошката вода по прочистувањето се испушта во површинскиот водотек Пенлив Дол. 

Нашата компанија е одговорна и отворена за соработка со сите надлежни институции на државно и локално ниво, претставници на граѓански здруженија и локалното население и сметаме дека наша должност е да се однесуваме одговорно кон животната средина и општеството во кое што работиме. Константно ги следиме сите аспекти на животната средина, редовно вршиме мониторинг  и  ги превземаме сите неопходни мерки за елиминирање на можните влијанија врз непосредната и пошироката околина на рудникот Боров Дол,” изјави Павло Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

Рудникот Боров Дол врши мониторинг на воздухот, изворите на емисии, отпадни води, подземни и површински води, бучава и почва и извештаите редовно ги доставува до надлежниот орган за животна средина. Како дел од планот за одржлив развој, Боров Дол до крајот на 2021 година планира воведување на системите за управување со квалитет и управување со животната средина според ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 и ќе започне со континуирано засадување на багреми на соодветни локации за да ја минимизира прашината од рударските активности.

Резултати од лабoраториска анализа од мостри земени на 1-ви март 2021 година:

Comments are closed.