Оперативни и финансиски резултати за 2018 година

Показателите за економскиот успех и ефективноста на работењето покажуваат дека компанијата постигна позитивен финансиски резултат, со што се потврдува успехот на работењето.

Во 2018 година, Бучим произведе 33.795 тони сув бакар концентрат, кој содржи 6.950 тони бакар, 767 килограми злато и 1.019 килограми сребро и произведе 786 тони катоден бакар со квалитет од 99.99%.

Во 2018 година, Бучим инвестираше 830 илјади евра во купување на опрема, развој на инфраструктура и безбедност и здравје при работа (126 илјади евра) и мерки за заштита на животната средина (101 илјади евра). Трошоците за одржување и поправки на објектите за 2018 година, изнесуваат 4.716 илјади евра.

EBITDA во 2018 година изнесува 22.498 илјади евра.

Оперативни и финансиски резултати за 2017 година

Постојаното подобрување на оперативната ефикасност на Бучим беше клучниот двигател кој ја обезбеди одржливоста на производството што резултираше со историски стабилни перформанси на сегментот Cu на Групацијата со 2017 EBITDA маргина од 49% на Бучим ДОО Радовиш во сопственост на Солвеј Групацијата, кој е најголемиот рудник за бакар во Северна Македонија. Раководството на Групацијата почнува да го развива проектот Боров Дол, кој ќе го продолжи животот на рудникот Бучим до 2030 година. Планираното инвестирање во 2018 година изнесува 22 милиони американски долари, од кои поголемиот дел ќе бидат финансирани од обврзувачки кредитни линии обезбедени од локалните банки.

Во 2017 година, Бучим произведе 38.750 тони сув бакар концентрат, кој содржи 8.008 тони бакар, 975 килограми злато и 1.094 килограми сребро и произведе 958 тони катоден бакар со квалитет од 99.99%.

Во 2017 година, Бучим инвестираше 615 илјади евра во купување на опрема, развој на инфраструктура и мерки за заштита на животната средина, безбедност и здравјето при работа. Ова вклучуваше купување на дампери и дупчалки, изградба на канал за пренасочување во хидројаловиште и рекултивација на браната. Трошоците за одржување и поправки на капацитетот изнесуваа 4.629 илјади евра во 2017 година.

EBITDA во 2017 година изнесува 26.658 илјади евра.

Oперативни и финанскиски резултати за 2016 година

Постојаното подобрување на оперативната ефикасност на овој објект беше клучен двигател за обезбедување на одржливост на производството и за подобрување на финансиските резултати во Солвејскиот Бучим ДОО Радовиш, кој е најголемиот рудник за бакар во Северна Македонија.

Во 2016 година, Бучим произведе 43.317 тони сув бакар концентрат, кој содржи 9.032 тони бакар, 664 кг злато и 1.343 кг сребро и произведе 1.396 тони катоден бакар (Cu) со квалитет од 99,99%.

Во 2016 година, Бучим инвестираше 678,9 илјади евра за модернизација на производствениот процес, купување на опрема, развој на инфраструктурата и мерки за заштита при работа, безбедност и здравје при работа.

 Трошоците за одржување и поправки на објектите во 2016 година изнесуваат 4.267 илјади евра.

EBITDA во 2016 година 18.945 илјади евра.