Нашата компанија

Бучим ДОО Радовиш, е единствениот рудник за бакар во Република Северна Македонија, кој се наоѓа во Радовиш, Југоисточна Северна Македонија. Во рудникот за бакар Бучим се ископува една од најсиромашната руда со бакар во светот. Содржината на бакар во рудата е само 0,12 до 0,25%.  Рудникот е од отворен тип и произведува бакарен концентрат кој содржи бакар и злато. Се обработува преку 4,5 милиони тони руда годишно. Годишно се произведува над 40.000 тони бакарен концентрат кој содржи бакар и злато. Бакарниот концентратот не содржи штетни примеси  и поради неговиот квалитет е многу баран од европските топилници.

Со 650 директно вработени, рудникот е најголемиот локален работодавец во регионот и е целосно посветен на своите социјални и еколошки одговорности.

Од 2005 година, рудникот за бакар Бучим е дел од Солвеј Инвестмент Групацијата која го постави Бучим на нов пат и му обезбеди долгорочна иднина.

Солвеј Инвестмент Груп инвестираше над 78 милиони евра во рудникот Бучим, со што се изврши модернизација и подобрување на технолошкиот процес и опремата во рудникот.

Значителни средтсва се инвестирани во граѓанската инфраструктура и заштита на животната средина во Радовиш и околните градови.  Инвестициите помогнаа во надградбата на локалните спортски, културни и образовни капацитети, надополнување на медицинската опрема во локалните болници, изградбата на општински патишта, подобрување на локалната инфраструктура и воведување на контролни системи за управување со животната средина.

Солвеј Инвестмент Груп вложи 12 милиони евра во изградбата на фабриката за лужење за преработка на оксидираниот дел од јаловината и екстракција на резидуалниот бакар од резервите на отпадот што останал од претходните децении од работењето на Бучим. Фабриката за лужење исто така значително го намалува влијанието од работата на рудникот врз животната средина.

Во рамките на рудникот Бучим, Солвеј Инвестмент Груп го развива и проектот Боров Дол, кој ќе го продолжи животниот век на рудникот Бучим најмалку до 2030 година. Ова рудно тело содржи докажани и проспективни резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,26% бакар  и 0,20 г/т злато. Животот на рудникот може значително многу да се продолжи и понатаму кога ќе се обележат нови резерви од рудното тело Боров Дол.

Операциите на Бучим добија комплексни, интегрирани еколошки дозволи, како и меѓународни сертификати за системи за управување со квалитет (ISO 9001), за управување со животната средина (ISO 14001) и за управување со безбедност и здравје при работа (ISO 45001).

Нашата приказна

Историјата на откривање на рудни наоѓалишта во Северна Македонија датира уште од предвоениот период, а после Втората светска војна биле спроведени подетални истражувања во регионот. Идејата за рудникот Бучим започнала во далечната 1972 година со одлуката да се изгради, а самиот рудникот започнал со експлоатација во 1979 година како рудник за бакар и злато од отворен тип. Рудникот до 2000 година, работи како претпријатие во сопственост на државата, а потоа во рамките на приватна компанија, функционира се до почетокот на 2003 година, кога таа компанија банкротира и производството е времено запрено. Новата ера за Бучим започна во почетокот на 2005 година, кога Солвеј Инвестмент Груп го презеде рудникот, победувајќи на меѓународниот тендер и за краток временски период, Солвеј Инвестмент Груп ја поправа, заменува и дополнува опремата за рударство и имплементира бројни надградби.

Солвеј Инвестмент Груп го постави Бучим на нов пат и му обезбеди долгорочна иднина на рудникот.

Во текот на изминатите четири децении, рудникот Бучим претрпе голем број транзиции за да стане компанијата која што е денес.

Историјат

Издупчени се првите две истражни дупчотини за да се провери содржината на бакарот во рудите.

1952
1955

Започнува истражувањето на бакарната минерализација под раководство на геолошката служба на рудникот за олово и цинк, Злетово.

Истражувањето продолжува на наоѓалиштето Бучим предводено од Геолошкиот Завод Скопје.

1960-1965
1966-1971

Се спроведуваат комплекси детални истражувања. Истражувачките работи се вршени и финансирани од страна на Републичкиот совет за истражување во рударската индустрија, РТБ Бор, Југобакар и Бучим. Како резултат на тоа, се утвредни и еведентирани четири лежишта односно четири рудни тела во Бучим:

  1. Централното рудно тело
  2. Чукар
  3. Вершник и
  4. Бунарџик

Завршена е пресметката на резервите на сите рудни тела од категорија В + С1.

1972
6 Јули 1972

Решение бр. 02-1328 е донесено од Собранието на општина Радовиш за основање на претпријатие под името: “Претпријатие за експлоатација на бакарна руда, производство на бакар и бакарни производи Бучим-Радовиш“

Изградба на рудникот Бучим

1976-1979
25 ноември 1979

Рудникот Бучим официјално започнува со редовна работа.

Бучим работи како претпријатие во државна сопственост

1979-2000
2000-2004

Рудникот е во сопственост на приватната компанија, Семкорп

Од 2005 година рудникот Бучим е  во сопственост на компанијата Solway Investment Group

2005
15 јануари 2005

Компанијата е регистрирана под старото и добро познато име “Бучим”

Фабриката за производство на катоден бакар – лужење е пуштена во работа.

30 декември 2011
8 октомври 2018

Министерството за економија на Република Северна Македонија ја издаде дозволата за експлоатација на минерална суровина – бакар на новото рудно тело “Боров Дол”.

Бучим ДОО Радовиш, официјално започна со подготвителните работи на новото рудно тело “Боров Дол”

12 декември 2018
28 август 2019

Бучим слави 40 години успех

Визија мисија вредности

ВИЗИЈА

ВИЗИЈА

Да бидеме лидери во секторот во кој што работиме, преку континуиран развој на иновативни технологии и примена на високи професионални стандарди. Водечки економски двигател во регионот, со фокус на најдобрите стари и иновативни производствени практики. Препознатливи и почитувани по исклучителните економски, еколошки и социјални перформанси.

МИСИЈА

МИСИЈА

Бучим е фокусиран на профитабилност, растечки профил на производство и одговорно и безбедно работење. Бучим се стреми да биде пример за одговорно рударство и добро корпоративно управување.

ВРЕДНОСТИ

ВРЕДНОСТИ

Како една од компаниите на Солвеј Инвестмент Груп, Бучим ги дели корпоративните вредности на групацијата и е целосно и одговорно посветен на највисоките стандарди за безбедност и здравје при работа, заштита на животната средина и одржливост. Бучим има силен фокус на односите со локалната заедница и одржливиот развој. Нашите вредности ги следат сите одлуки што ги донесуваме, опишуваат што е најважно за нас и поставуваат рамка за тоа како се однесуваме во нашите интеракции со општеството и меѓусебно.

Одржливост и општествена одговорност

Работиме одговорно и преку своите активности се стремиме да дадеме позитивен придонес кон животната средина и локалните заедници. Од суштинско значење е да се одржи стабилен и одржлив развој, додека се расте и создава акционерска вредност. Да се биде добредојден во заедниците бара одговорни социјални, економски и еколошки перформанси во сè што правиме.

Традиција

Страствениот и професионален тим на Бучим останува верен на филозофијата на Групацијта: со висока професионалност и заедничко работење, можеме да создадеме вредности и можности кои ни овозможуваат на нас и на локалните заедници раст и просперитет.

Доверливост

Чесни, етички и коректни во нашите зборови и нашите постапки. Ние ги почитуваме нашите обврски и работиме да ја одржиме нашата репутација во полето на рударството. Она што го правиме, сметаме дека го правиме најдобро. Рудникот има јасно профилирана иднина, која е резултат на професиналност, стручност и визионерство.

Транспарентност

Нашиот сеопфатен процес на работење и делување се темели врз основа на целосна транспарентност, отчетност и интегритет.

Проценка на ризик

Инвестицијата секогаш вклучува одреден степен на ризик и низа предизвици. Нашата култура на постојани иновации и нашата страст за професионализам доведоа до нови начини на работа во развојот на процесите и производите.

Истрајност

Остваруваме одлични перформанси преку тимска работа, трудољубивост и иновативност. Ние сме истрајни во нашата потрага по подобро и ги насочуваме нашите ресурси, време и напори за постигнување на максимална ефикасност и продуктивност. Професионализмот и страста ја водат нашата компанија и се стремиме да промовираме култура која ги прифаќа предизвикувачките ситуации кои бараат силни менаџерски способности и технолошка експертиза.

Одржливост

Рудникот Бучим е компанија која што е општествено и еколошка одговорна и придонесува за одржлив развој.

Бучим е посветен на тоа да влијае позитивно во заедниците каде што работи. Нашата улога на општествена одговорност се однесува на сите аспекти на сите активности, вклучувајќи здравство, безбедност, животна средина и социјални прашања. Ние ги разбираме и интегрираме општествените фактори во нашиот процес на донесување одлуки во сите фази од нашите активности – од истражување и работење до затворање и обновување.

Од 2005 година, Бучим направи значителни инвестиции во заедницата и за заштита на животната средина. Бучим, како една од компаниите на Солвеј Инвестмент Груп, продолжува со своите напори да придонесува за општеството и ќе ги одржи највисоките стандарди за интегритет и транспарентност во своите програми за социјален и економски развој.

Бучим постојано се труди да го подобрува еколошкото влијание. Целта на компанијата е да се идентификуваат, намалат и доколку е можно, целосно да се елиминираат сите значајни влијанија врз животната средина предизвикани од активностите на рудникот. Бучим е насочен кон тоа да преку своите активности не влијае врз животната средина.

Бучим е целосно подржан од својата матична меѓународна компанија – Солвеј Инвестмент Груп и успева да постигне силни позитивни ефекти во општеството. Компанијата е горда на резултатите кои се добиваат со ваквата работа.  

Сертификати

Бучим ДОО Радовиш е сертифициран и работи во согласност со главните меѓународни стандарди за управување со квалитетот, заштитата на животната средина и безбедност и здравје при работа.

Компанијата ги одржува следниве сертификати:

Сертификат за систем за управување со квалитет (QMS) ISO 9001 од 2008 година.

Сертификат за систем за управување со животната средина (EMS) ISO 14001 од 2015 година.

Сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа (OHSMS) ISO 45001 од 2019 година.

РАКОВОДСТВО

Бучим ДОО Радовиш е предводен од силен менаџерски тим со долгогодишно искуство во областа на рударството. Нашиот врвен менаџерски тим има знаења и експертиза за да ја води компанијата кон остварување на својата визија Бучим да стане лидер во рударскиот сектор во Северна Македонија.

Васил Владимирович Боруцкиј е роден на 02.09.1954 година во Таушана, Гајворонскиј реон, Кировоградска област, Р. Украина. Дипломирал на геолошкиот факултет на Државниот Универзитет во Лавов, Украина во 1977 година.

Работи во рударската индустрија повеќе од 40 години.

По дипломирањето, работел шест години (1977 до 1980) во Џунгарската геолошка експедиција во Казахстан како геолог-инженер, а потоа и е главен геолог. Од 1983 до 1985 година, тој бил геолог за истражување во рудникот “Побужски фероникел” во Украина. Боруцкиј го предводеше одделот за геолошки истражувања од 1985 до 1992 година, а од 1992 до 2004 година е раководител на рудникот “Побужски фероникел”, Украина.

Од 2004 година, Боруцкиј е генерален директор на рудникот за бакар и злато “Бучим” ДОО Радовиш.

При превземањето на рудникот Бучим од страна на Solway истиот беше во фаза на ликвидација и здачата на Боруцкиј како генерален директор не беше ни малку лесна. Целосно подржан од Solway, под негово раководство се направи план за брзо возобновување на паднатиот на колена рударски гигант и за кратко време беа видни резултатите. Од тогаш па до денес овој рударски комбинат работи успешно и со својата работа стана едно од престижните претпријатија во Република Северна Македонија што е заслуга на генералниот директор Васил Боруцкиј.

Николајчо Николов е роден на 10.02.1947 година во Јарешник, Босилоград, Р. Србија. Дипломирал на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1970 година.

Неговото прво вработување е во Рудници и железарници Скопје – Челичана. Понатаму, тој 13 години работи во “Силика”-Гостивар, на работни места од главен технолог до директор на OОЗТ. Во периодот од 1984 г. до 1987 г. работи во Ватростална – Бусовача, а од 1987 г. до 1998 г. е технички директор на Ватростална – Скопје. Од 1998 година Николов работи во својата фирма “Никекс”, основана во 1992 година, која постигнува завидни стопански резултати. Николов како надворешен соработник на Solway Investment Group во 2003 и 2004 година активно работи на можноста за приватизација на фирми во Северна Македонија и резултира со приватизација на фирмите –  “Скопски Легури”, “Бучим” и “Саса”. Како резултат на неговата соработка со Solway, Николов на крајот на 2004 година е назначен за управител на  Бучим, а кога веќе рудникот официјално започнува со работа во 2005 година е назначен  за заменик генерален директор на “Бучим” ДОО Радовиш. 

Улогата на Николов во работата на Бучим во целиот овој период е многу значајна, благодарение на неговата стручност, карактер и искуство, тој  допринесе Бучим да се изгради како добар, хомоген и успешен колектив.

Николов, како добар познавател на рударската индустрија,  повеќе од 10 години ја извршува функцијата на претседател на Македонската асоцијација на рударството (МАР) при Стопанската комора на Северна Македонија.

Solway Investment Group

Solway Investment Group, GmbH, е приватна меѓународна групација за рударство и метали со седиште во Швајцарија. Главни области на експертиза се инвестирањето во индустриски проекти, рестартирање на производствени компании и развој на гринфилд проекти. Solway Investment Group ги препознава уникатните можности за инвестирање кои можат да направат значително и позитивно влијание врз производниот процес и врз регионот во кој работи.

Solway Investment Group управува рудници и топлиници во Гватемала, Украина, Русија, Индонезија, Филипини и Северна Македонија, со фокус на производтсво на никел. Solway Investment Group има силно портфолио на проекти за рударство и метали во разни фази на развој, а Групацијата работи на зголемување на нејзините минерални резерви и капацитет за производство. Solway се стреми да ги врати назад во живот не само своите проекти, туку и локалните заедници-домаќини.

Solway Investment Group ги прифаќа предизвиците и успешно ги менаџира амбициозните проекти. За многу краток временски период, Solway го врати назад во живот рудникот Бучим. Успесите во Северна Македонија покажаа дека иако менаџментот на самото место би можел да биде технички, социјално и економски предизвикувачки, оживувањето на овој проект не беше невозможно.

Solway Investment Group, позитивните промени кои ги спроведува во регионите каде што работи, ги гледа како одличен извор на мотивација. За Solway Investment Group е огромна награда кога ги согледува овие промени. Не само нашите акционери, туку и сите засегнати страни, ја преземат одговорноста за социјалната и економската благосостојба и одржливоста на нашите вработени и на заедниците каде што функционира Solway Investment Group.

Линк кон веб страницата на Solway Investment Group