Новости

news0

ISO 45001 сертификат

“Бучим” ДОО Радовиш се стекна со сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001 Рудникот “Бучим” ДОО Радовиш е меѓу првите ...

Соопштенија