DSCF8262

Донација на ИКТ опрема за реализација на онлајн настава

Рудниците Бучим и Боров Дол донираа соодветна современа ИКТ опрема на учениците и основните училишта во Радовиш, Конче, с. Ораовица и с. Ињево, во висина од 8.400 евра за да се обезбеди непречено функционирање на образовниот систем во овие вонредни ситуации и услови предизвикани од вирусот КОВИД-19, во кои наставата ќе се одвива преку далечинско учење.

Со цел да се помогнат учениците и училиштата што е можно поуспешно да се справат со ситуацијата настаната од пандемијата, Боров Дол набави таблети и обезбеди достап до интернет за учениците од ООУ “Гоце Делчев” од социјално загрозените семејства од општина Конче, додека пак Бучим донираше компјутерска опрема за потребите на основните училишта “Крсте Петков Мисирков” – Радовиш, “Кирил и Методиј” – с. Ораовица и “Орце Николов” – с. Ињево.

Со оваа донација, рудниците придонесуваат за обезбедување на услови за реализирање на наставата од далечина и услови за учениците да можат да ја следат онлајн наставата во тековната учебна година.

Поддршката на образованието е дел од нашата социјална политика и ние постојано инвестираме во развојот на оваа област, со цел да им помогнеме на младите да се развиваат и образуваат, обезбедувајќи поддршка на училштата кога и да имаат потреба, а особено сега, во време на корона кризата кога им е најпотребно,” изјави Николјачо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Образованието е важен сегмент за развојот на општеството и ние ја препознаваме важноста за поддршка и соработка со нашето општество и свесно ги идентификуваме областите на кои што е потребно да се фокусираме. Имајќи ги предвид настанатите промени во одвивањето на наставните програми и фактoт, дека има ученици кои немаат дигитални уреди и интернет пристап за следење на онлјан наставата, обезбедивме техника која е неопходна за одржување на задолжителната онлајн настава и создадовме еднакви услови за учење за сите деца, ” истакна Павло Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

Screen Shot 2020-09-22 at 15.17.35

Бучим доби А – Интегрирана еколошка дозвола

Рудникот за бакар ДПТУ “Бучим” ДОО Радовиш по реализација и исполнување на обврските од оперативниот план, од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање доби А – Интегрирана еколошка дозвола.

Со добивањето на интегрираната еколошка дозвола, се покажува дека рудникот Бучим ги задоволува сите стандарди на локално и светско ниво и целосно се обврзува да ги почитува и следи барањата од државата во однос на еколошките стандарди кои треба да се исполнуваат и неговата подготвеност за преземање на сите потребни мерки за да се сведи на минимум влијанието врз животната средина. 

Доделувањето на А – Интегрираната еколошка дозвола е резултат на имплементираниот оперативен план на рудникот и примената на највисоките стандарди за заштита на животната средина која рудникот ќе продолжи да ги применува и во иднина. Во оваа еколошка дозвола се опфатени и наведени сите услови за работа на рудникот за одржување на највисоко ниво на контрола на можното негативно влијание на компанијата врз животната средина. Одредени и проценети се условите за работење на рудникот предвидени со македонското законодавство, почнувајќи од најдобрите достапни техники за работа, начинот на вршење на мониторинг,  контрола на процесот на производство, управување со отпадот, па сè до затварање и конзервирање на инсталацијата.

А-Интегрираната еколошка дозвола е потврда за нашите досегашни напори и вложувања во областа за заштита на животната средина, усогласеност со стандардите, а воедно претставува и гаранција дека и понатаму ќе продолжиме со примена на највисоките стандарди за заштита на животната средина, “ истакна Николјачо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Screen Shot 2020-09-17 at 00.10.20

Боров Дол го поддржува инфраструктурниот развој во Конче

Новиот рудник за бакар ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш донираше финансиски средства за развој на новиот инфраструктурен проект за реконструкција на локалната патна мрежа во општина Конче. Проектот е насочен кон целосна реконструкција на локалниот пат што ги поврзува селата Габревци, Долни Липовиќ и Горни Липовиќ во општина Конче.

Реконструкцијата на постоечката локална патна инфраструктура во Конче, пред се ќе овозможи развој на економијата, транспорт на добра и услуги и социјално поврзување на граѓаните на општина Конче. Модернизацијата на патната инфраструктура ќе овозможи и полесно и побезбедно патување на населението кое што живее и работи во овој дел од општината.

“Ние ги поддржуваме проектите кои го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните од локалните заедници во кои што работиме. Економскиот развој на општините многу зависи од изграденоста на патната инфраструктура, а нашата корпоративна определба е да  ѝ помогнеме на општината во економскиот развој,“ изјави Павло Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

12914CD9-4F41-4FD4-B5EE-679E6658496C

Извештај за работата на Бучим и Боров Дол во првата половина од 2020 година

Вкупната количина на преработена руда од Бучим во првото полугодие од 2020 година изнесуваше 2,2 милиони тони (106% во споредба со првото полугодие од 2019 година), со содржина на бакар од 0,166 % (85 % во однос на квалитетот на преработената руда во првото полугодие од 2019), злато 0,151 g/t (52% во однос на квалитетот на преработената руда во првото полугодие од 2019) што резултираше со производство на 14.603 тони сув бакарен концентрат  (90 % во споредба со првото полугодие од 2019), кој  содржи 3.066 тони бакар (90 % во споредба со првото полугодие од 2019), 170 кг злато (48% во споредба со првото полугодие од 2019) и 442 кг сребро (95% во споредба со првото полугодие од 2019). Во првата половина на 2020 година фабриката за лужење на Бучим произведе 335 тони катоден бакар со квалитет 99,99% (95% во споредба со првото полугодие од 2019).

Во првата половина на 2020 година, компанијата оствари позитивен финансиски резултат, добивка пред оданочување во износ од 4,7 милиони евра (47% во споредба со остварените резултати во првото полугодие од 2019 година).

Во првата половина на 2020 година, рудникот плати аконтација за данок на добивка на буџетот на Република Северна Македонија во износ од 858 илјади евра.

Kомпанијата исплати 447 илјади евра за концесиски надоместок за употреба на минерални суровини за првата половина на 2020 година, од кои 78 % се исплатени во буџетот на општина Радовиш и 22 % во државниот буџет. 

Просечната месечна плата во првата половина на 2020 година изнесуваше 547 евра (102% во споредба со иститот периoд од претходната година).

Трошоците во доменот на општествено одговорните практики во текот на прваата половина на 2020 година изнесуваа 30 илјади евра (100% во споредба со истиот период од 2019 година). Рудникот Бучим обезбеди финансиска поддршка за развојот на млади музички таленти и спортисти, културно-уметнички друштва, училишни и предучилишни установи, спортски клубови и здравствени институции. Дополнително, со цел да помогне во справувањето со коронавирусот во Република Северна Македонија, Бучим донираше 40 илјади евра на посебната донаторска сметка на Министерство за здравство, 10 илјади евра на сметките на локалните здравствени домови во општините Радовиш, Штип и Струмица и 5 илјади евра на Општинска организација Црвен Крст – Радовиш за изготвување на пакети со основни производи (прехранбени продукти, средства за лична хигиена и средства за дезинфекција) за потребите на социјално загрозените семејства од општина Радовиш и општина Конче. Покрај финансиските средства, рудникот донираше и 650 медицински заштитни маски за лице за потребите на локалните институции во општина Радовиш и 150 заштитни одела на Клиничката болница во Штип.

Во првата половина на 2020, во областа на безбедноста и здравјето при работа се инвестирани 66 илјади евра (87% во споредба со првото полугодие од 2019) и тоа: набавка на лична и колективна заштитна опрема; средства за лична хигиена; технички преглед на опремата; набавка и сервисирање на ППА; медицински прегледи на вработените; набавка на тековни материјали за безбедност и заштита на здравјето, обука на вработените и мерење на микроклиматските услови на работните места.

Во текот првата половина на 2020 година, за справување со закана од коронавирусот, рудникот презеде низа зголемени мерки за заштита на здравјето и безбедноста на своите вработени.  Во целост се почитуваат претпазливите мерки и редовно се набавуваат средства за лична хигиена и заштита. За набавка на средства за хигиена, заштитни маски и раквици во првата половина на 2020 година потрошени се 7.271 евра.

Трошоците за ремонти и одржување на технолошката опрема во првата половина на 2020 година изнесуваа 1,6 милиони евра (94% во однос на првото полугодие од 2019 година). Ова вклучување ремонти за погонот за флотација и тековните одржувања на фабриката за лужење и површински коп.

Во првата половина на 2020 година, инвестициите за поддршка на производниот капацитет (набавка на опрема, машини, градежништво и сл.) достигнаа до износ од 502 илјади евра (134% во споредба со истиот период од минатата година). 

Инвестирани се 52.400 евра (175% во споредба со истиот период од минатата година) во програми за заштитна на животна средина, односно во рекултивација на ново изградените површини на хидројаловиште, редовен мониторинг на животната средина – површински и подземни води, атмосферски воздух, бучава во животната средина, емисии во воздухот, како и услуги за управување со отпад, и ревизии и проценки на трети лица од областа на животната средина. Во текот на првата половина на 2020 беше извршена проверка од страна на државните инспектори за животна средина, при што беше утврдено дека не постојат законски нарушувања.

Во првото полугодие од 2020 година, Бучим успешно ја помина интерната годишна ревизија со која се потврдува работењето на компанијата во согласност со меѓународните стандарди ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Извештајот од проверката потврди дека не постои несуогласеност т.е. неисполнување на барањата од стандардите и дека рудникот работи свесно и одговорно, согласно меѓународните водечки стандарди.

Рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш, првата половина на 2020 година ја одбележа со завршеток на експолоатација на минерални суровини од рудното тело Чукар 2, согласно предвидениот годишен план за производство. Во втората половина од 2020 година, за обебедување на континуитет во производниот процес и оптимална искористеност на бакарната руда во Бучим ќе се експлоатира минерална суровини од рудното тело Северо-Исток 2, кое содржи докажани останати количини на рудни резерви. Рудните резерви од рудното тело Северо-Исток 2 ќе осигурат експлоатација и преработка на минералните суровини и непречно работење на рудникот Бучим сѐ до стартување со производство на рудникот Боров Дол.

Развој на рудникот Боров Дол

Во текот на првата половина на 2020 година, компанијата се фокусираше целосно на исполнување на своите цели за отпочнување со производство од Боров Дол, кој ќе го продолжи работниот век на постоечкиот рудник Бучим.

Новонастанатата ситуација, предизвикана од Ковид-19, создаде поместување на распоредот за изградба на објектите и пролонгирање на почетокот со производство. Во распоредот за изградбата на главните технолошки објекти, има отстапување од 3 месеци, кое се должи на воведените ограничувања во текот на првата половина на 2020 (полициски час, ограничувања за движење, самоизолација на работниците и затворени граници за странските добавувачи на опрема). Со оглед на моменталната состојба и динамиката на изведбата на градежните објекти, рудникот Боров Дол планира да стартува со производство во текот на декември 2020 година. 

За време на извештајниот период, рудникот Боров Дол продолжи со изградбата на главните технолошки објекти и започна со изградбата на инфраструктурните објекти, кои ги реализираше во следниов обем: траса за транспортната трака – 70%; далноводи од 20 kV – 95%; објект за примарно дробење и затворено складиште за руда- 90%; инфраструктурни објекти – 35%.

Вкупната инвестиција во проектот Боров Дол во првата половина на 2020 година изнесуваше 15, 3 милиони евра (8,1 милиони евра во првата половина на 2019).

Во првата половина на 2020 година, Боров Дол инвестираше вкупно 7,2 милиони евра во набавка на потребната опрема (2,5 милиони евра во истиот период од 2019),  2,1 милиони евра за изведба на градежните работи и 4,9 милиони евра во раскривка на рудното тело (5,2 милиони евра во истиот период 2019 година).

Боров Дол, во текот на првата половина на 2020 година, продолжи со инвестициската раскривка, при што се ископани 4,6 милиони тони искoпина (6,6 милиони тони од првото полугодие на 2019 година). 

Во текот на првата половина на 2020 година, рудникот Боров Дол инвестираше  119.200 евра во областа за заштита на безбедноста и здравјето при работа, иницијативи за заштита на животната средина и општествено одговорни практики.  Боров Дол учествуваше со финансиска поддршка  во културно-историски иницијативи и развој на инфраструктурни проекти во локалните општини Радовиш и Конче, а покрај редовниот мониторинг на животната средина и мониторинг на биолошката разновидност, Боров Дол околу концесискиот простор постави птичји гнезда за зачувување на биодиверзитетот. Отпочната е подготовка на документација за поднесување на апликација за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола.

Во првата половина на 2020 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен од Боров Дол изнесуваше е 1.069 евра (зголеменa за 5,8 % во однос на првата половина од 2019 година). 

4B85246E-C5CA-4C5D-8DEE-CF0E9CA3166B

Ексклузивно интервју со Павло Кривинскиј: Рудникот Боров дол почнува со производство во декември

Во декември годинава стратува со производство новиот рудник за бакар Боров дол открива во ексклузивното интервју за Фактор, Павло Кривинскиј, генерален директор на рудникот. Станува збор за гринфилд проект, со кој впрочем се продолжува животот на Бучим. Кривинскиј започнал со работа во руднички комплекс во Украина, потоа продолжил во Гватемала, сега е на управувачка позиција во Боров Дол. Отворено зборува за предизвиците, за економското влијание и за можностите што ги нуди современото рударство. Планираната инвестицијата во овој проект изнесува 69 милиони евра.Рудникот Боров Дол содржи докажани и проспективни резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,26 проценти бакар и 0,20 г/т злато.

Можете ли да ја димензионирате инвестицијата? Кои инвестиции веќе сте ги презеле во рудникот?

Кривинскиј: Оперативноста на рудникот Боров Дол ќе придонесе во развојот на македонската економија. Со неговото отворање ќе се овозможи продолжување на ископ на бакарната руда најмалку до 2030, оперативност на постоечките преработувачки објекти во рудникот Бучим, зачувување на работните местаи можност за нови вработувања, наместо затварање на Бучим, во кој рудните резерви се исцрпени и моментално експлоатацијата на руда е во фаза на завршен процес. Рудникот Боров Дол содржи докажани и проспективни резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,26 проценти бакар и 0,20 г/т злато. Боров Дол е современ рударски проект,  развиен со оглед на постојаниот и одржлив социо-економски развој на регионот, заштита на животната средина  во текот на целиот животен циклус на рудникот, јасно планирање за употребата на постојната инфраструктура и локалниот пазар на труд. Планираната инвестицијата во овој проект изнесува 69 милиони евра. Досегашната вкупната инвестиција изнесува 52 милиони евра, од кои 2,2 милиони евра инвестиции во геолошки истражувања и проектирање, 16,5 милиони евра во инвестициска раскривка на рудното тело, 23 милиони евра во рударска опрема и технологија и 9 милиони евра во изградба на инфраструктура на рудникот. Овој проект, освен што ќе го продолжи животниот век на рудникот Бучим, ќе придонесе и за одржливиот економски и социјален развој на три општини – Конче, Штип и Радовиш.

Кои се предизвиците и можностите за компанијата и за регионот од развојот на новиот рудникот?

Кривинскиј: За секоја рударска компанија која развива гринфилд проекти, можност е да се изгради рудник кој ќе биде во корист на сегашните и идните генерации, а бакарот е минералот на иднината. Што се однесува до предизвиците, нашата матична компанија Солвеј Инвестмент Груп ги препознава можностите за инвестиција преку која може да се направат значителни и позитивни влијанија врз производниот процес и врз регионот, и затоа смело ги прифаќа сите предизвици, бидејќи позитивните промени кои ги спроведува во регионите каде што работи, ги гледа како одличен извор на мотивација. Рудникот Боров Дол е доказ за тоа, како компанијата предизвикувачката ситуација од затварање на еден индустриски капацитет ја трансформираше во развој на амбициозен проект, преку кој освен што ќе продолжи да придонесува за социјалниот и економскиот развој на регионот и државата, ќе придонесе и за развојот на обновливата енергија која станува се поважна. Долгорочно гледано, отварањето на рудникот Боров Дол ќе придонесе за динамизирање на „зелениот” раст и развој, максимизација на производството и создавање на одржливи работни места. 

Почетокот со работа на рудникот за бакар Боров дол се најавуваше за годинава. До каде е изградбата на рудникот, кога ќе почне да функционира?

Кривинскиј: Целосно сме фокусирани на исполнување на своите цели за скорото отпочнување со производство од Боров Дол. Започната е ивестициската раскривка, изградбата на трасата за транспортната трака е во процес на реализација, како и објектот за примарно дробење и изградбата на затворниот склад за руда. Досега се реализиравме околу 85 отсто од планот за раскривка. Ископани се 17,5 милиони тони ископина. Во распоредот за изградбата на главните технолошки објекти, согласно предвидениот план имаме отстапување од три месеци, кое се должи новонастанатата ситуација, предизвикана од Ковид-19 вирусот, поконктретно воведените ограничувања во текот на првата половина на 2020 – полициски час, ограничувања за движење, самоизолација на работниците и затворени граници за странските добавувачи на опрема. Со оглед на моменталната состојба и динамиката на изведбата на градежните објекти, планираме да стартуваме со производство во текот на декември 2020 година. 

Современиот  начин на живеење се базира на сѐ поголема потреба од минерални суровини, од друга страна пак постојат поделени мислења за рударската индустрија и нејзиното влијание врз животната средина. 

Кривинскиј: Употребата на бакарот во скоро сите индустрии станува сѐ поважна. Со развојот на технологијата, побарувачката за металите во последниве децении се зголеми значително многу, а за да се добие кој било метал што се користи во производствената индустрија потребна е рударската индустријата, која ги екстрахира минералните суровини од земјата од кои се добиваат металите. Всушност, рударството ги обезбедува потребните материјали за нормалното фукнционирање на нашиот секојдневен живот и ние не можеме да ја негираме важноста на оваа дејност за човечкиот напредок, но можеме да ги зголемиме позитивните ефекти и значително да ги намалиме негативните влијанија. Од друга страна, кога станува збор за решавање на најгорливите проблеми со животната средина во светот, скоро секое решение ве води кон бакарот – соларна енергија, ветерна енергија, хидроенергија и чисти електрични и горивни ќелии. Влегуваме во период во кој бакарот како метал е основен материјал кој ги прави технологиите за добивање на чиста енергија возможни. Човештвото се повеќе има потреба од минералите, а рударството како извор на материјалите за добивање на овие минерали има одговорност да ги обезбедува на одговорен, рационален и одржлив начин. Животната средина, како и рударството, е од суштинско значење за човекот и неопходно е да се воспостави рамнотежа помеѓу задоволување на човековата потреба и еколошки одржливот развој. Решението за одржлива и одговорна употреба на природните ресури, лежи во спроведувањето на научни и технолошки достигнувања кои ги контролираат непожелните влијанија врз животната средина, а денес би било крајно неразумно и штетно, покрај сите нови сознанија и достигнувања, да се однесуваме еднонасочно кон животната средина.

Кој е пристапот на компанијата за заштита и зачувување на животната средина? 

Кривинскиј: Во современата рударската индустрија се работи одговорно и одржливо. Се донесуваат најдобрите еколошки решенија и се пронаоѓаат начини на кои ќе се избегнат потенцијалните штетни влијанија во текот на работниот процес. Во нашиот случај, ние пронајдовме начин како да создадеме нов рудник, без поголеми инфрастуктурни градби кои би имале дополнително влијание врз животната средина. Обезбедивме најрационално искористување на постоечките природни ресури, преку искористување на постоечката преработувачка инфраструктура на Бучим. Со комбинирање на активностите на Боров Дол и Бучим, на концесискиот простор на Боров Дол се отвора само отворен површински коп со објект за примарно дробење на рудата. Во Боров Дол ќе се изведуваат активности за експлоатација на бакарна руда, а понатамошната преработка на рудата ќе се одвива во флотациониот погон на Бучим. Рудата ќе се транспортира до преработувачките капацитети на Бучим преку покриена транспортна трака долга 7 километри, која претставува еко-пријателска современа технологија која максимално ја минимизира појавата на прашина. Рудничката јаловина ќе се одлагана надворешно одлагалиште, а добиената флотациска јаловина од преработката во Бучим,  ќе се складира во постоечкото хидројаловиште на Бучим. Боров Дол претставува совршен пример за тоа како може да се развие одговорно рударство во ерата на современото производство, со искористување на веќе постоечките преработувачки објекти и екстракција на минерални суровини со минимално влијание врз животната средина. Долгогодишната традиција на рударење во овој регион продолжува со целосна модернизација на работењето во рудникот Боров Дол, употреба на најсовремена рударска опрема и воведување на нова технологија, која осигурува одговорно искористување на минералните суровини и максимална заштита на животната средина.

Со колкав капацитет во луѓе ќе работите, дали е планирано зголемување на бројот на вработени?

Кривинскиј: Рудникот Боров Дол е наследник на постоечкиот рудник Бучим, со кој всушност се зачувуваат работните места на вработените во Бучим и ќе се создаваат дополнителни нови работни места. Бидејќи се затвара работната единица површински коп во Бучим, вработените во таа работна единица ќе преминат на работа во површинскиот коп на Боров Дол. Во моментот, во периодот на подготовка на рудникот Боров Дол, директно работат 63 извршители од различен профил, администрација и инженери, а исто така индиректно инволвирани се и многу домашни и странски изведувачи. Според предвидениот план, се очекува бројот на вработени во Боров Дол да изнесува околу триста луѓе. Воедно, при избор на идните добавувачи на Боров Дол ќе се земат во предвид фирмите од локалните соседни општините Конче, Штип и Радовиш. 

Што ќе се случува со Бучимшто од неговата база и понатаму ќе се употребува?

Кривинскиј: Во Бучим ќе продолжи процесот на производство на бакарен концентрат од рудното тело Боров Дол. Постоечките производни капацитети во Бучим ќе продолжат со работа. Во флотациониот погон ќе се врши обработка на добиената руда од Боров Дол во постројките за дробење, мелење и флотирање до бакарен концентрат, каде како финален производ се добива бакарниот концентрат. Работната единица за производство на катоден бакар, погонот за лужење продолжува со тековната активност на искористување на рудите од останатите технолошки процеси т.е. максимално доискористување на рудата во потоечката коповска јаловина од претходните години.

Од ваша гледна точка, кои се можностите за развој за младите луѓе во рударската индустрија?

Кривинскиј: Поради својата специфика и обемност, секој има различно искуство во овој сектор. Работата во рударската индустрија, која во минатото беше исклучително тешка, денес стана главно автоматизирана. Ние ги применуваме сите научни и технолошки достигнувања, кои што ја прават работата на рударите полесна и побезбедна. Сепак, рударството не е воопшто лесна професија, но може да биде фантастична кариера. Потребно е да се вложи огромен труд, теоретско знаење и практично разбирање и токму ова ја прави рударската индустријата попривлечна за младите студенти, бидејќи им нуди разновидна можност за вработување и професионален развој. Рударската индустрија нуди одлична можност за професионален развој и широк обем на вработување. Освен рудари и геолози, потребни се и инженери, хемичари, биолози, еколози, како и медицински лица, готвачи, економисти и консултанти.  Во нашата компанија, вработените ги имаат сите потребни ресурси кои им овозможуваат професионален  раст и развој. Моето досегашно искуство во рударската индустрија ми овозможи да работам во различни работни средини, да соработувам со меѓународни експерти и со различни искусни кадри на терен. Нашиот инвеститор има компании во различни земји. Јас започнав со работа во руднички комплекс во Украина, потоа продолжив во Гватемала и тоа беше едно одлично искуство за мене, кое ме доведе до позиција на управување на Боров Дол. Рударската индустрија, заради својата специфика бара строга дисциплина и тимска работа, буквално секоја работна позиција придонесува за успехот на компанијата и можам да кажам дека досегашните постигнувања за развојот на Боров Дол, се должат на искусните и обучените кадри, како и на нивната подготвеност да ги прифатат сите промени во организацијата на современото работење.

28-ми Август е Ден на рударите, празник на македонските рудари, во спомен на штрајкот на рударите од Лојане во 1929 година, за подобрување на работните услови и зголемување на личните доходи. Какви се денешните работни услови во рударската индустрија во нашата држава? 

Кривинскиј: Во рударската индустрија сè поголемо внимание се посветува на безбедноста и услови при работа. Дефинитивно, приоритетна цел на современото рударство е да се овозможи одговорно производство, во кое се обезбедени работни услови во коишто во ниту еден случај нема да се доведе во прашање здравјето и безбедноста на рударите. Работиме и се водиме според меѓународните работни и безбедносни стандарди, затоа што нашата примарна одговорност е да го промовираме и заштитиме здравјето, безбедноста и благосостојбата на сите наши вработени. Рударската индустрија е клучен сегмент за развојот на секојдневниот модерен живот, а Денот на рударите е еден убав повод за оддавање на признание за трудот и напорите на рударите. На овој празник, сите ние треба да им оддадеме почит и да им се заблагодариме на рударите за нивната работа, која на многу начини игра важна улога во нашиот секојдневен живот, затоа што скоро секој предмет што го користиме содржи минерални суровини кои доаѓаат од некој рудник, благодарение на трудот на некој рудар.Без минералите не би имале електрична енергија, комуникација, технички иновации, транспорт, патишта, домови. Всушност, сè што не се одгледува доаѓа од рудник и од напорниот труд на рударите. Годинава по повод Денот на рударите, нема да ја организираме традиционалната свеченост за одбележување на празникот, заради присуството на Ковид-19 вирусот, но ќе им оддадеме признанија на нашите вработени за вложениот труд, со тоа што најдобрите рудари помеѓу двата празника ќе бидат одликувани со плакети и соодветна награда. Воедно оваа пригода ја користам и да им се заблагодарам за вложениот труд на сите рудари во Република Северна Македонија и им го честитам празникот Денот на рударите. Среќно!

https://faktor.mk/eksluzivno-intervju-so-pavlo-krivinskij-rudnikot-borov-dol-pochnuva-so-proizvodstvo-vo-dekemvri

DSCF8463

Бучим и Боров Дол продолжуваат со своите активности за заштита од Ковид-19

Како конструктивни партнери на локалните заедници, рудниците се трудат активно да придонесуваат во борбата со Ковид-19 вирусот. ДПТУ Бучим ДОО Радовиш донираше системи за дезинфекција на возила на ЈП Плаваја – Радовиш. ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш донираше заштитни маски и дезинфекциски средства на Црвен крст на РСМ – Општинска организација Радовиш, за превентина заштита на жителите на општините Конче и Радовиш.

Овие донации имат за цел да се обезбеди дополнителна заштита на локалните жители и да се намали ризикот на ширењето на вирусот на територијата на општините Радовиш и Конче. Системите за дезинфекција на возилата ќе бидат поставени на двата влеза во градот Радовиш, како дополнителни мерки на претпазливост за да се ограничи изложеноста на вирусот, а заштитните маски и дезинфекциските средства ќе бидат наменети за потребите на жителите на Конче и Радовиш, кои Црвениот крст на РСМ – Општинска организација Радовиш ќе ги достави на оние семејства на кои им се најпотребни.

Од почетокот на пандемијата, рудниците Бучим и Боров Дол презедoa зголемени претпазливи мерки за заштита на здравјето на своите вработени, истовремено обезбедувајќи деловен континуитет. Во рудниците во целост се применуваат мерките и препораките на Светската здраствена организација, Министерство за здравство и Владата на Република Северна Македонија. За да се намали ризикот, редовно се врши дезинфекција на кабините на технолошките возила, опремата, автобусите и работните простории и на сите вработени им се обезбедуваат редовно дезинфекциски средства и заштитни маски. Дополнително, воведен е ограничен влез за надворешни соработници и посетители, а вработените кои имаат деца на возраст до 10 години и вработените со хронични болести се ослободедни од работните обврски. Откажани се сите настани и состаноци и распоредот на исхрана во ресторанот е промент, сѐ со цел за да избегне собирање на голем број луѓе на едно место во исто време.

Бучим и Боров Дол со задоволство пријавуваат дека помеѓу вработените досега нема пријавено случај на Ковид-19. 

Активностите во компанијата се одвиваат согласно сите препораки, а на вработените им е овозможена безбедна работна средина со сите мерки на претпазливост. Во справувањето со една од најголемите глобални кризи, пандемијата Ковид-19, соработката со заедниците е неопходна. Ние ја препознаваме важноста за поддршка и соработка со нашето општество, особено во едни вакви вонредни услови. Насочени сме кон тоа да придонесеме да се зачува здравјето и безбедноста на нашите вработени и локалните жители и зеднички да ги надминеме предизвиците од кризата со коронавирусот,” истакна Николјачо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Во Боров Дол се применуваат сите заштитни мерки и нашето работење е реорганизирано соодветно со сите претпазливи мерки, со цел да се заштити здравјето на нашите вработени и да се задржи континуитетот на работењето. Подеднакво се грижиме и за општеството во кое што работиме. Грижата за општеството е длабоко втемелено во нашето работење, особено во овие новосоздадени ситуации кои ги предизвика Ковид-19 вирусот,“ додаде Павло Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

DJI_0075

Рудникот Бучим ќе работи сè до отпочнување со работа на рудникот Боров Дол

Рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш, првата половина на 2020 година ја одбележа со завршеток на експолоатација на минерални суровини од рудното тело Чукар 2, согласно предвидениот годишен план за производство.

Во месец јули,  предвиден е планиран застој на производниот процес во рудникот Бучим заради градежни зафати неопходни за изградба на транспортната трака која ќе ги поврзува Боров Дол и Бучим. Во овој месец, околу 40 вработени ќе бидат на одмор, на кои ќе им биде исплатено 70% од целосната плата, согласно претходен заеднички договор. Периодот, воедно ќе биде искористен и за планираниот редовен ремонт на работната единица флотација. Од 1-ви јули до 1-ви август, ќе се извршуваат активности за потребните тековни ремонти на погонот за флотација, со што во истиот временски период ќе се одвиваат и подготовки за понатамошна експлоатација на бакарна руда од рудното тело Северо-Исток 2. 

Врз база на претходно детално спроведени геолошки истражувања, докажано е дека постојат утврдени останати количини на рудни резерви во рудното тело Северо-Исток 2, кои ќе кои осигурат експлоатација и преработка на минералните суровини и непречно работење на рудникот Бучим. 

Истражените рудни резерви ќе овозможат непрекинато одвивање на производниот процес во рудникот до крајот на 2020 година. Претстојниот период, ќе го искористиме за интензивна подготовка за експлоатација на минералните суровини од рудното тело Северо-Исток 2, со што ќе обезбедиме континуитет во производниот процес и оптимална искористеност на бакарната руда во Бучим”, изјави Николјачо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Bucim bird nest

Боров Дол се грижи за биодиверзитетот во регионот

Рудникот за бакар Боров Дол е општествено и еколошки одговорна компанија, која во рамките на своите дејности превзема мерки за намалување на влијанието врз животната средина. Рационалното користење на природните ресурси, заштита на животната средина и зачувување на биолошката разновидност, се дел од одржливиот развој на компанијата.


Рудникот се залага за зачувување на биодиверзитетот околу концесискиот простор на рудникот и за таа цел спроведе активност. Во периодот од 23 – 24.06.2020 година се поставија специјални куќарки за птици (вештачки гнезда) околу концесискиот простор на рудникот Боров Дол. Ваквиот чекор ќе помогне да се надминат основните причини за загуба на биолошката разновидност или евентуалните промени во гнездечките територии на птиците.

Вештачките гнезда, како една од компензациските мерки, се поставени на десет локации околу концесискиот простор на рудникот, на среднонапонски и нисконапонски далекуводи од страна на стручна екипа на EVN Македонија и тоа на потегот с. Ново Село и с. Брест, на потегот населба Дамјан кон зградата на стариот рудник и на потегот полиња во с. Дамјан кон регионалниот пат Штип – Струмица.

Нашата компанија се стреми кон одржливо користење на природните ресури, превеземајќи соодветни пристапи преку употреба на применливи технологии. Со спрoведувањето на оваа активност, ние се стремиме кон зачувување на биодиверзитетот во околината и подобрување на условите во животната средина околу рудникот Боров Дол”, истакна Павел Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

DSCF4122

Бучим работи согласно барањата по меѓународните ISO стандарди

Бучим ДОО Радовиш, единствениот рудник за бакар и злато во Република Северна Македонија успешно ја помина интерната годишна ревизија со која се потврдува работењето на компанијата во согласност со меѓународните стандарди  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Редовната годишна интерна проверка во рудникот беше спроведена во мај годинава. Проверени се сите точки од барањата на стандардите од страна на сертификационото тело TÜV NORD CER. Извештајот од проверката потврди дека не постои несуогласеност т.е. неисполнување на барањата од стандардите и дека рудникот работи свесно и одговорно, согласно меѓународните водечки стандарди.

За да се обезбеди континуирано подобрување, како и исполнување на барањaта на стандардите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, рудникот строго ги почитува и контролира имплементираните стандарди. Редовно се вршат интерни и екстерни проверки за да се потврди усогласеноста на работењето со меѓународните стандарди.

Рудникот ги користи стандардите за да ги внесе најдобрите светски практики во своите производствени операции и редовно се спроведуваат проверки на системите за квалитет, безбедност и здравје при работа и животна средина. Посветени сме на почитување на ISO стандардите и постојано вложуваме напори во подбрувањето на нашето работење”, истакна Николајчо Николов, заменик генералeн директор на Бучим ДОО Радовиш.

Bucim 12.05.2020

Пролетно пошумување на хидројаловиштето во рудникот Бучим

Со цел да се влијае на понатамошното подобрување на условите во животната средина околу рудникот Бучим, во периодот од 27.04.2020 до 11.05.2020 година, беше успешно извршено пошумување на низводната косина на браната на хидројаловиштето Тополница во рудникот Бучим.  

Во првата етапа на пошумување, засадени се вкупно 900 садници од багрем и 470 садници од аризонски чемпрес, за биолошка рекултивација на хидројаловиштето на рудникот Бучим, на површина од 11.000 м2. Засадените дрвја ја стабилизираат низводната косина на браната и со тоа допридонесуваат за намалување на еолската ерозија, стабилизација на земјиштето, облагородување на површината, прочистување на воздух и подобрување на микроклиматските услови.

Пошумувањето на површината е тековна активност и се извршува редовно секоја година.  До крајот на 2020 година, според годишната програма за пошумување на низводната косина на браната, се планира да бидат засадени уште 2.000 садници од багрем и 1000 садници од аризонски чемпрес на површина од 30.000 м2.

Пошумувањето на низводната косина на браната на хидројаловиштето е наша редовна активност, која секоја година ја спроведуваме, со цел одржување и зголемување на шумите и зелените површини во близина на рудникот. Заштитата на животната средина е важен аспект во нашето работење и ние се трудиме преку сите наши активности да го намалиме влијанието врз животната средина”, изјави Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим.