news0

ISO 45001 сертификат

“Бучим” ДОО Радовиш се стекна со сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001

Рудникот “Бучим” ДОО Радовиш е меѓу првите компании во Р. Северна Македонија која поседува меѓународен сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001:2018.

ISO 45001 стандардот претставува менаџмент систем за безбедност и здравје при работа Превземањето на овој стандард вклучува активности за подобрување на процесот за безбедност при работа, а исто така и ја зголемува свеста за ризиците при работа. 

Со воспоставување на менаџмент системот за безбедност и заштита при работа се:

  • Намалуваат ризиците кон сите заинтересирани страни кои би можеле да бидат изложени на ризиците на компанијата, имено вработените;
  • Континуирано подобрување на безбедноста и заштита при работа;
  • Воведување на безбедност и заштита при работа и здравје на ниво на целата компанија во согласност со ISO 45001 Сертификатот;
  • Производите и процесите се анализирани методично;
  • Мерките се дефинирании, набљудувани и одредени.

По спроведена сертификациска проверка на исполнетоста на барањата на меѓународниот стандард ISO 45001:2018, “Бучим“ ДОО Радовиш  се стекна со овој сертификат.

Поседувањето на сертификат за Систем за менаџмент за безбедност и здравје при работа значи признавање дека сите процеси и постапки кои се спроведуваат во рудникот се во согласност со барањата на стандардот ISO 45001:2018. Сето ова претставува уште една потврда за успешната работа на рудникот “Бучим”.

news2

Подготвителни работи на Боров Дол

Бучим ДОО Радовиш, официјално започна со подготвителни работи на новиот рудно тело Боров Дол

Солвеј планира да инвестира до 50 милиони евра за подготовка на рудното тело, изградба на транспортна лента од 7 км и други подготвителни активности. Воведувањето на новото претпријатие ќе послужи за продолжување на работниот век на Буќим најмалку до 2030 година, со што ќе се зачуваат работните места и ќе се придонеса за регионалната економија, наместо да се затвори постариот рудник.

Подготвителните работи веќе започнаа. Ќе има многу економски придобивки, како и нови работни места. Ние само што потпишавме договор за изградба на локален пат. Голем број градежни компании се од Република Македонија, околу 150 нови локални подизведувачи ќе бидат ангажирани во текот на подготвителниот период. ” –  Николајчо Николов, управител на Боров Дол.

Според планот, Боров Дол треба да започне со работа околу мај 2020 година. Постојниот рудник ќе престане со своето работење во исто време. По завршувањето на транзициониот период, повеќето од вработените во Бучим ќе бидат префрлени во новиот објект. 

Предложената рударска област содржи докажани и потенцијални резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,235% бакар и 0,2 г / т злато. Животот на рудникот може значително да се продолжи понатаму кога ќе се обележат нови резерви од рудното тело. Боров Дол е единственото ново рудно тело во Македонија во изминатите 40 години.

DSCF6309

Работната единица за производство на катоден бакар – лужење се здоби со А- Интегрирана еколошка дозвола

Со добивање на оваа дозвола, рудникот Бучим покажува дека се обврзува да ги следи строгите правила за испуштање и емисија на гасови и, да се придржува кон договорениот оперативен план за усогласување со сите еколошки стандарди дефинирани и потпишани од двете –  Министерство за животна средина и просторно планирање и компанијата.

Работната единица лужење разви технологија која што е сосема безбедна за животната средина, преку која се  искористуваат рудите од останатите технолошки процеси (искористување на коповската јаловина) и се обработува оксидната руда. Овој објект му овозможи на рудникот подобро да го контролира процесот на истекување на водите од коповската јаловина и да обезбеди заштита на подземните води.

А – Интегрирана еколошка дозвола е издадена, откако во 2018 беа завршени неколку неопходни еколошки процедури, вклучувајќи модернизација и изградба на бунари за мониторинг на подземните води.

******

Во 2011 година Бучим го изгради објектот лужење за да го подобри управувањето со водите и за производство на бакар од дренажните води. Изградбата на работната едница лужење беше клучен дел од спроведувањето на планот за управување со водата – систем од неколку брани и изолирани резервоари се поврзани со објектот за да се прифатат, соберат и третираат сите потенцијално контаминирани води. Соодветната оценка за влијанието врз животната средина беше поднесена од Државниот орган во 2011 година.