101643927_3057876857583033_7978869060559437824_n

Поддршка за активностите на Црвениот крст на Република Северна Македонија

Продолжувајќи ги своите активности за придонес во справувањето со Ковид-19 вирусот, рудникот Бучим, со цел да им помогне на најранливите семејства од заедницата, донираше парични средства на Црвениот крст на РСМ.

Финансиските средства во висина од 5.000 евра доделени на Општинска организација Црвен Крст – Радовиш, ќе бидат наменети за потребите на социјално загрозените семејства од општина Радовиш и општина Конче, за полесно справување со новонастанатата ситуација предизвикана од Ковид-19.

Донираните парични средства ќе бидат искористени за изготвување на пакети со основни производи – прехранбени продукти, средства за лична хигиена и средства за дезинфекција, кои Општинска организација Црвен Крст – Радовиш, ќе ги достави до социјално најзагрозените семејства од Радовиш и Конче.

Продолжуваме и понатаму со општествено одговорните активности, кои се важен дел од нашето работење. Наша обврска е и во овој тежок период за сите, да се однесуваме одговорно кон општеството во кое работиме и да дадеме помош на оние на кои што им е најпотребна и со свој придонес да помогнеме во надминувањето на последиците од коронавирусот”, истакна Никoлајчо Николов, заменик генерален дирeктор на Бучим.

Bucim press release

Годишен извештај за 2019 година – Бучим и Боров Дол

Вкупната количина на преработена руда од Бучим во 2019 година изнесуваше 4,248 милиони тони (101% во споредба со истиот период од 2018 година), со содржина на бакар од 0,184% (94% во однос на квалитетот на преработената руда во 2018 година), злато 0,247 g/t (81 % во однос на квалитетот на преработената руда во 2018 година) што резултираше со производство на 31 226  тони сув бакарен концентрат  (92% во споредба од 2018 година), кој  содржи 6 512 тони бакар (94% во споредба од 2018 година), 593 кг злато (77% во споредба од  2018 година) и 937 кг сребро (92% во споредба од 2018 година). Во 2019 година фабриката за лужење на Бучим произведе 719 тони катоден бакар со квалитет 99,99% (94% во споредба од 2018 година).

Во изминатата 2019 година, рудникот плати данок на добивка на буџетот на Република Северна Македонија во износ од 1,661 милиони евра (84% во споредба со претходната година). Kомпанијата исплати 1,222 милиони евра за концесиски надоместок за употреба на минерални суровини за 2019 година, од кои 78% се исплатени во буџетот на општина Радовиш и 22% во државниот буџет.

Социјалните придонеси од плата, за изминатата 2019 година, се остварени во износ од 1,657 милиони евра (99% споредно со истиот период од претходната година), при што стапката на наплатата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување е повисока за 0,4%, а на придонесите са здравствено осигурување за 0,1% споредено со истиот период од претходната година.

Просечната месечна плата во 2019 година изнесуваше 534 евра (98% во споредба со претходната година). Во 2019 година на вработените е исплатен регрес за користење на годишен одмор во износ од 106 илјади евра (99% во споредба со претходната година). Во 2019 година, исплатен е и еднократен надоместок во вид на отпремнина на работници кои се стекнале со право на пензија во износ од 14.000 евра. Од јануари 2020 година, компанијата започна со исплаќање на јубилејна (парична) награда на вработените кои имаат непрекинат работен однос со рудникот во ефективно траење од 15 години. До крајот на годината, се очекува да бидат наградени околу 210 работници кои ги исполнуваат условите.

Во 2019 година, компанијата инвестираше 110.000 евра во општествено одговорни практики. Изминатата година, компанијата поддржа спортисти, спортски клубови, млади музички таленти, инвестираше во образовни програми, обезбеди материјална помош на градската болница, обезбеди набавка на потребна опрема и инвентар за училиштата и градинките; учествуваше во поправка на објекти, обезбеди нов систем за греење на пелети за градинка и даде поддршка за развојот на културните програми во локалната заедница.

Во 2019 година, Бучим инвестираше 130.000 евра во областа на безбедноста и здравјето при работа –  набавка на лична и колективна заштитна опрема, средства за лична хигиена, технички преглед на опремата, набавка и сервисирање на ППА, медицински прегледи на вработените, набавка на тековни материјали за безбедност и обука на вработените.

Трошоците за ремонти и одржување во 2019 година изнесуваа 4,035 милиони евра. Планираните трошоци за одржување и поправки на главната технолошка опрема, објекти и градби во 2020 година се во износ од 2,673 милиони евра (59% во споредба со претходната 2018 година).

Во 2019 година, инвестициите за поддршка на производниот капацитет (набавка на опрема, машини, градежништво и сл.) достигнаа до износ од 670.000 евра. Инвестирани се 106.000 евра во програми за заштитна на животна средина, односно во рекултивација на ново изградените површини на хидројаловиште и санација на постоечките, редовен мониторинг на животната средина – површински и подземни води, атмосферски воздух, бучава во животната средина, емисии во воздухот, како и услуги за управување со отпад, и ревизии и проценки на трети лица од областа на животната средина.

Во 2019 година Бучим беше ресертифициран според ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015, а во мај 2019 година беше успешно сертифициран со согласност со најновите стандардни меѓународни барања – ISO: 45001: 2018.

Од 10 март 2020 година, компанијата во согласност со мерките од надлежните органи воведе мерки за заштита и превенција од ширење на коронавирусот.  Ги ослободи од работните обврски вработените кои имаат деца на возраст до 10 години и вработените со хронични болести, воведе ограничен влез за надворешни соработници и посетители, ги откажа сите настани и состаноци и го смени распоредот на исхрана во ресторанот, се со цел за да избегне собирање на голем број луѓе на едно место во исто време. Сите потребни превентивни заштитни мерки се применети, како што се дезинфекција на кабините на технолошките возила, опремата, работните простории и на вработените им е обезбеден потребниот број на антисептици и заштитни маски. Согласно забраната и посебниот режим за движење на територијата на РСМ, заради потребата од одржување на континуитет на работниот процес, претпријатието обезбеди дозволи за движење на 310 вработени за вршење на сменска и ноќна работа.  Дозволата е потврда за правото на движење на вработените додека траат мерките за посебниот режим за движење во услови на воведен полициски час.

Бучим донираше 50.000 евра со цел да помогне во справувањето со коронавирусот во Република Северна Македонија. 40.000 евра се донирани на посебната донаторска сметка на Министерство за здравство и финансиска помош во висина од 10.000 евра е донирана на сметките на локалните здравствени домови во општините Радовиш, Штип и Струмица.  450 медицински заштитни маски за лице, се донирани за потребите на локалните институции во општина Радовиш и 150 заштитни одела на Клиничката болница во Штип.

Според планот за производство, во 2020 година е предвидено да се произведе 31 126 тони бакарен концентрат и 675 тони катоден бакар. Процесот на производство на бакарен концентрат во Бучим во 2020 година ќе се одвива според две шеми: производство на бакарен концентрат од концесискиот простор Бучим и од рудното тело Боров Дол. Планираната количина на преработена руда во 2020 година од концесискиот простор Бучим е 2,3 милиони тони, со производство на 15 935 тони бакарен концентрат, кој содржи 3 346 тони бакар и 194,8 кг злато, а од рудното тело Боров Дол се планира да се преработи 1,476 милиони тони руда, кое ќе резултира со производство на 15 191 тони бакарен концентрат, кој содржи 2.938 тони бакар.

Развој на рудникот Боров Дол

Во 2019 година Боров Дол реализираше околу 99,3% од годишниот план за раскривка. Изградбата на главните технолошки објекти започна во првата половина на 2019 година, и истите беа извршени во следниов обем: пристапен пат – 100%; транспортна трака и далноводи од 20 kV, градежни работи-83%, армирано-бетонски работи – 40%; објектот за примарно дробење и затворено складиште за руда, градежни работи – 90%, армирано-бетонски работи – 95%.

Вкупната инвестиција во проектот Боров Дол во 2019 година изнесуваше 33,6 милиони евра.

Боров Дол, во 2019 година започна со инвестициската раскривка – ископани се 12,8 милиони тони искoпина. Вкупната инвестиција во ископувањето за изминатата година изнесуваше 11,7 милиони евра.

Во 2019 година трошоците на Боров Дол за проектирање на објектите и подготовка на истите за изградба изнесуваа 474.000 евра. За целосната имплементација на транспортната трака преку која ќе се транспортира издробената руда од рудникот Боров Дол до флотацискиот капацитет на Бучим, е ангажирана француската компанија „Techmi”. Системот за транспорт на издробената руда, се очекува да биде готов во септември 2020 година, а објектот за примарно дробење, од страна на изведувачот  „Metso Minerals“, се очекува да биде изграден во јули 2020 година.

Во 2019 година, Боров Дол инвестираше вкупно 14,1 милиони евра во набавка на потребната опрема. Рудникот во текот на  изминатата година склучи договори за набавка на подвижна опрема со Komatsu, Caterpillar, Epiroc и Sandviks.

Вкупниот износ на инвестицијата на Боров Дол во градежните работи во 2019 година изнесува 6,3 милиони евра.  Во текот на втората половина од  2019 година, по добивањето на дозволата за изградба на трасата за транспортната трака и далновод од општина Радовиш, рудникот започна со изградбата на трасата која што ќе ги поврзува Боров Дол и Бучим, како и објектот за примарно дробење каде што ќе биде поставена опремата за примарно дробење. Патот кој го поврзува Боров Дол со регионалниот пат беше комплетно изграден кон крајот на 2019 година.

Во 2019 година, Боров Дол, започна со процедурата за добивање на градежна дозвола за изградба на рударскиот комплекс:  извршена е пренамена на земјиштето во концесија за градежни цели, добиена е дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање за промена на речните корита со цел заштита на површинските води, донесен е архитектонско-урбанистичкиот план на концесискиот простор од страна на Министерството за транспорт и врски на РСМ.

Во март, 2019 година, Боров Дол склучи договор со Комерцијална банка АД Скопје за одобрување на дологорчен кредит во износ од 25 милиони евра, од кои 14,8 милиони евра беа искористени за финансирање на договорите со Metso Mineral и Techmi, како и за инвестициската раскривка.

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен од Боров Дол во 2019 година е 893 евра, споредено со просечната исплатена нето-плата од 585 евра во рударската индустрија во Република Северна Македонија во 2019 година, и со просечната нето-плата од 410 евра во државата.

Во текот на првото тримесечје од 2020 година, компанијата продолжи со активностите за исполнување на своите цели за отпочнување со работа на Боров Дол, кој ќе го продолжи животот на постоечкиот рудник Бучим. На почетокот на второто тримесечје од 2020 година, Боров Дол доби дозвола за градба од Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија и според планот ќе стартува со производство во септември 2020 година.

Според планот во 2020 година, Боров Дол планира да ископа 12,728 милиони тони материјал, од кој 1,729 милиони тони руда, со просечна содржина на бакар од 0,303% и 0,268 g/t злато. Во 2020 година според планот Боров Дол ќе произведе 2.938 тони бакар во концентрат и 184 кг злато во концентрат.

Вкупните инвестиции во 2020 година се очекува да бидат 35.757.000 евра од кои:

– Проектирање и административни процедури – 667.000 евра;

– Изградба – 12,1 милиони евра;

– Опрема – 15 милиони евра;

– Раскривка – 8 милиони евра.

Бучим ДОО Радовиш и Боров Дол ДООЕЛ Радовиш

Бучим ДОО Радовиш, е единствениот рудник за бакар во Република Северна Македонија. Рудникот за бакар е лоциран во близина на општина Радовиш и е најголемиот локален работодавец во регионот, кој целосно е посветен на своите социјални и еколошки одговорности.

Боров Дол ДООЕЛ Радовиш е единственото ново развиено рудно тело во РСМ во изминатите 40 години, преку кое ќе се продолжи работењето на постојниот рудник Бучим, ќе се зачуваат работни места и ќе се продолжи придонесувањето за регионалната и државната економија.

Од почетокот на 2005 година, рудникот Бучим е во сопственост на меѓународната компанија Солвеј Инвестмент Груп, која му обезбеди на рудникот долгорочна иднина. Групација го превзеде рудникот победувајќи на меѓународниот тендер на владата.

Nikolajco Nikolov

НИКОЛАЈЧО НИКОЛОВ: “Најтешките последици од коронавирусот по нашата држава ќе бидат врз економијата”

Николајчо Николов, заменик генерален директор во рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш, претседател на МАР-Македонска асоцијација на рударите, e гостин во денешното интервју за istokpress.mk на тема „Како работат и што мислат познатите стопанственици во време на коронавирус и ограничено движење“.

Г-дин Николов, како во рудникот Бучим се одвива работата кога имаме пандемија на една мошне заразна болест?

-Ќе потенцирам дека Бучим сеуште е единствениот рудник во нашата држава кој се бави со ископ и преработка на бакарна руда од која се добива бакар и злато. Ова го нагласувам со цел да потенцирам дека имаме точно определен и дефиниран предмет на работа, така да работењето и резултатите се определени и во услови кога владее веќе добро познатиот вирус COVID-19. Од друга страна, продажбата на нашиот готов  производ (бакарен концентрат и катоден бакар) се одвива со одредени  но решливи потешкотии. Цената на берзата е релативно ниска, но сеуште поволна, особено ако се земе во предвид дека во овој кризен период цената на електричната енергија и нафтата на светската берза значитело паднаа, а тие се значителна компонента во цената на чинење на готовиот производ. Одтука, платите на сите вработени редовно се исплаќаат со сите давачки.

Може ли да се извлече констатација дека и во ова тешко време работите во рудникот стојат добро?

-Апсолутно. Добрата организација во рудникот, како и нагласените погодности овозможија во овој многу критичен период Бучим да оствари релативно високо производство и реализација во месеците март и април годинава. Во комбинатот ги превзедовме и ги превземаме сите потребни мерки за спречување на ширењето на вирусот COVID-19 и благодарение на дисциплината и мерките до сега немаме заболени, додека во градот Радовиш има регистрирано четири случаи на заболени кај кои, после завршената самоизолација, тестовите се покажаа негативни.

Во многу наши стопански колективи, големи, средни или мали сеедно, сопствениците говорат за намалување на платите поради нереализираното производство како резултат на коронавирусот. Како вие постапувате во овие моменти кон вработените?

-Во овој период, согласно одлуките и упатствата на Владата на РСМ ние се потрудивме максимално да ги испочитуваме правата на вработените по основ на отсуства од работа поради потребите за нега на деца до десет години. Но, сакам да нагласам дека тука имаме и малку среќа затоа што бројот на ваквите случаи не е така голем зашто поголемиот број на вработени кај нас се мажи, а нашите вработени имаат мал број на мали деца до десет години. Кај нас нема никакво намалување на платите и во таа смисла сè си е во границите на нормалата.

Мислам дека на почетокот кога се јави вирусот имавте проблеми со продажбата на бакарниот концентрат во друга држава?

-На почетокот беше така. Ние бакарниот концентрат го продаваме во Бугарија, а во почетокот имавме одредени проблеми, но благодарение на добрите и брзи мерки на надлежните органи, особено на царината, здравството и полицијата ова прашање се надмина и сега немаме проблеми, освен потребата за дисциплинирано и правилно однесување на возачите и превозниците.

Еден број луѓе и во самоизолација знаат да си го осмислат животот, други пак се жалат дека им станало неиздржливо. Како Вие ги поднесувате тие моменти?

-За себе сакам да кажам дека постојано имам малку време и никогаш не ми е досадно. Почуствував голема корист од тоа што имав малку повеќе време да се посветам на семејството и на себе. Во Скопје живеам во куќа со мал двор и најголем дел од времето го користам да го средувам дворот. Најмногу се релаксирам со садење цвеќиња, затоа што сме во пролетен период, навечер гледам телевизија за да ги дознаам најновите информации, читам и се одмарам. Семејното кафе со сопругата Биљана ми прави посебно задоволство, затоа што кафето секогаш е причина за дружење и убави семејни разговори.

Во кои услови го одржувате Стручниот колегиум. Ги почитувате ли мерките на претпазливост…

-Стручниот колегиум заседава секое утро. Тоа е неопходно заради квалитетна контрола на работата и сумирање на резултатите од производството. Со колегиумот раководи генералниот директор Васил Борутскиј. Се придржуваме до препораката за дистанца. Колегиумот е и прилика да се видиме, да се прашаме за здравјето со кое овие месеци сите сме опседнати. Но, сега, поради новите мерки за социјална дистанца, ние преминавме на онлајн состаноци, а искуството ни покажа дека и така можеме да функционираме зашто сè си се одвива беспрекорно. Во светот тоа е нормално, но ние во Бучим можеби сме поконзервативни и ги претпочитаме личните и физичките контакти. Доволно се познаваме меѓу себе и од погледот можеме да оценим кој како е. Јас лично ваквите контакти ги почитувам и ги сметам за корисни. Носењето на маски кај нас е обврзувачко за сите,така да најновата мерка за обавезно носење на маски за нас нема да биде некоја посебна новост.

Огромен број луѓе денес коментираат за коронавирусот, речиси сите знаат сé за оваа зараза. Кое е Вашето мислење по ова прашање?

-Не се сметам за стручен да дадам стручна оцена и мислење за коронавирусот, тоа треба да им го оставиме на епидемолозите, но секако дека си имам мислење засновано на она што го читам и осознавам. Факт е дека коронавирусот е едно од најстрашните заболувања во последните 100 години кој се појави во светот и доби светски размери. Ако е точнно тоа што го читаме дека COVID – 19 е заболување предизвикано од SARS-CoV-2 вирусот од фамилијата на Коронавирус, првично откриен во Кина во декември  2019 година, како и податокот дека овој вирус е створен уште во  2015 година од страна на научници и претставува еден вид  биолошко оружје, тогаш не е јасно како побегна од контрола и се претвори во светска пандемија.

Како нашите здравствени власти се справуваат со ситуацијата. Задоволни сте или…

-Државата и здравствените власти постапуваат правилно, јас сум оптимист и сметам дека ако вака продолжиме здравствениот проблем ќе биде надминат, иако ниту јас ниту било кој друг сеуште не знаеме кога точно тоа ќе се случи. Мене како стопанственик особено ме загрижува економската состојба и сметам дека тоа ќе биде најтешкото прашање. Нашата економија е слаба, недоволно организирана и со недоволно јасно потенциран потенцијал, поединечно и заеднички. Сигурно е дека ќе имаме значителен пад на економијата, а ми се чини дека немаме точно одредена стратегија како ќе се справиме со истата. Луѓето ги трошат и онака малите финансиски залихи и за мене особено страшна е можноста да дојде до социјалното незадоволство и немири. Ме загрижи прогнозата дека како последица на пандемијата во светот се очекуваат нови 250 милиони бедни и гладни луѓе. Од тие причини сметам дека нашата влада, без разлика на тоа кога ќе бидат изборите на ова прашање треба да му даде приоритет.

Аплаузите за медицинските работници ни целиот свет, што тие вам ви говорат?

-Мое лично мислење е дека COVID – 19 покрај лошите и тешки работи ќе допринесе да извлечеме некои поуки. Низ целата историја на човештвото докторите биле близу до светите луѓе и се поистоветувале со светците. Спасениот живот на човекот за семејството било и è голем дар. Модерниот, електронски живот не одалечи од реалниот живот.За нас стана нормално еден фудбалер, тенисер, боксер или друг врвен спортист да заработува милионски суми. Докторите станаа неважни. Но да се потсетиме што му рекол Берија на Сталин во екот на најголемата моќ и диктатура на Сталин:  „Стари, сега сфатив дека само две работи во животот не можат со пари да се купат, а тоа се здравјето и љубовта“. И ние денес почнавме да разбираме дека здравјето не можеме да го купиме, но докторите можат да ни помогнат да оздравиме. Од тука секоја чест на медицинскиот персонал кај нас и во светот кои своето здравје го заложија за другите. Секоја чест и јас, како и светот, за нивното благородно дело, преку ова интервју им посветувам најсилни аплаузи.

Ќе се смени ли нешто драмаатично во светот по крајот на пандемијата?

-Јас сметам дека после COVID-19 во светот ништо нема да биде како порано. Ниту човештината, ниту здравјето, ниту бизнисот, ниту богатството. Ако природата и природните законитости ги создала некоја сила, тоа не значи дека ние имаме право да се однесуваме крајно небрежно, уништувачки и расипнички. Можеби оваа е една од последните опомени која ја добиваме, без разлика на тоа кој и како го створил овој вирус. Дали и тоа е „Божја промисла“ и опомена да се опаметиме. Да почнеме не само да земаме од природата туку нејзе и да и даваме, и тоа минимум соодветно колку земаме, односно повеќе да даваме отколку што земаме  и тоа секој и секаде. И електронскиот развој треба да успори. Мора да сфатиме дека сите ние немаме резервна варијанта, планетата земја е нашиот единствен дом. И што е најважно: ниту животот, ниту умирањето нема да ни биде лесно и едноставно. Да даде Господ Бог следната лекција да не биде така тешка и брзо како оваа.

Бучим беше еден од поголемите донатори на финансиски средства и помагала за справување со пандемијата. Кој Ви е мотивот за постојани донации?

-По повод епидемијата од COVID-19 и светската пандемија, ние како Бучим во согласност со Солвеј Инвестмент Груп, кој е наш сопственик, како општествена одговорна фирма, на светскиот ден на здравството дониравме 50.000 евра во фондот за здравство на РСМ. Од оваа сум се определивме 10.000 евра да донираме на Здравствените домови во Радовиш, Штип и Струмица. Ја користам приликата да го нагласам големото задоволство кои овие здравствени институции го искажаа во однос на нашата помош. Ние како Бучим и Солвеј тоа го правиме бидејки сметаме дека покрај другото тоа е и наша обврска затоа што користиме добра-минерални суровини кои и припаѓаат на луѓето и природата.


http://www.istokpress.mk

Pavel Krivinskij

Павел Кривинскиј: “Во Боров Дол вложуваме 60 милиони евра, рудникот ќе стартува во месец септември, оваа година”

Интервју со Павел Кривинскиј, генерален директор на рудникот за бакар “Боров Дол”, кој зборува за инвестициите, одвивањето на работите во услови на пандемија, за тоа како ќе се транспортира рудата до рудникот „Бучим“, за благодатот кој ќе го имаат општините Конче, Штип и Радовиш…

Беше планирано Боров Дол да стартува кон средината на оваа година. Дали работите се движат во една таква насока?

– Изминатата 2019 година, бевме целосно насочени кон остварување на оваа цел и сме целосно фокусирани и работиме во насока за исполнување на планираниот временски период за отпочнување со работа. Во 2019 започнавме со инвестициската раскривка и реализиравме околу 99,3% од годишниот план за раскривка. Изградивме пат до рудникот, започнавме со градежните работи на трасата која ќе ги поврзува Боров Дол и постоечкиот Бучим, објектите за примарно дробење и затвореното складиште за руда на Боров Дол. Сите наши активности продолжуваат и според планот за развојот на рудникот, септември 2020 година е месецот во кој треба да започнеме со работа. Во овој проект вложуваме околу 60 милиони евра.

Дали коронавирусот предизвика застој на работните активности кое и предизвикало пролонгирање на почетокот на работата на Боров Дол?

 –  Безбедноста и здравјето на нашите вработени ни е приоритет и ние ги применуваме сите превентивни и заштитни мерки. Во овие тешки услови на епидемија, работењето на рудникот Боров Дол се одвива непрекинато. Стабилно ги спроведуваме своите цели, а изведувањето на работните активности е прилагодено според моменталните воведени мерки, услови и препораки од надлежните институции. Поради непредвидливоста на ситуацијата, ние сеуште не можеме да дадеме сигурна проценка на влијанието на моменталните услови врз нашето работење, но засега немаме отстапувања од предвидениот план.

Во која фаза е изградбата на транспортната трака преку која ќе се транспортира рудата од Боров Дол до Бучим како важен дел од целиот проект?

–  Клучен дел од проектот Боров Дол e изградба на транспортна трака,  која ќе служи за пренос на издробената руда од Боров Дол до веќе постоечките капацитети на Бучим за преработка и складирање на руда. Покриената транспортна трака, долга 7 км, претставува современо инженерско решение, кое го ограничува ширењето на прашина и го сведува загадувањето на воздухот на минимум.  Сите подготвителни работи за изградба на транспортната трака се завршени, односно пробиена е трасата и очекуваме во скоро време отпочнување на градежните работи за поставување на носечката конструкција на транспортната трака, која во септември годинава треба да биде целосно изградена и оперативна.

Инвеститорот на Боров Дол и Бучим е еден, но Боров Дол е посебен стопански субјект. Зошто Боров Дол се издвои од целината на Бучим?

–   Носител на дозволата за геолошко истражување е правното лице ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш, а со тоа, самата концесија за експлоатација и дозволата на експлоатација е на правното лице ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш.

На Денот на рударите, воедно и денот кога Бучим ги одбележа своите два значајни јубилеи, претседателот на Одборот на директори на Солвеј Инвестмент Груп, г-н Бронштејн, изјави дека тие купувале пропаднати рудници, ги доведувале до работно ниво па ги продавале, но Бучим не е, и нема да биде на продажба. Дали истото се однесува и за Боров Дол, затоа што тие еден без друг не можат?

– Нашата матична компанија – Солвеј Инвестмент Груп ги препознава уникатните можности за инвестирање преку кои можат да направат значително и позитивно влијание врз производниот процес и врз регионот во кој работат. Смело ги прифаќа предизвиците, успешно ги менаџира амбициозните проекти и работи на зголемување на нејзините минерални резерви и капацитетот за производство. Отворањето на рудникот Боров Дол е со цел продолжување на работниот век на Бучим. Рудникот Боров Дол ќе овозможи продолжување на ископ на бакарната руда најмалку до 2030, оперативност на постоечките објекти во рудникот Бучим, зачувување на работните места на повеќето вработени и можност за нови работни места, наместо затварање на рудникот. Бучим без Боров Дол нема иднина, а ниту пак Боров Дол без Бучим.

Концесискиот простор на Боров Дол, припаѓа 4% на Радовиш, над 40% на Штип и 56% на општина Конче. Споменавте дека ќе се отвараат нови работни места, дали работниците ќе се примаат од општините согласно процентот на територијата која Боров Дол ја зафаќа во секоја од нив?

– Општините Конче, Штип и Радовиш, ќе имаат удел во експлоатацијата и преработката на рудата, а со тоа секоја општина може да смета на финансиска добивка врз основа на концесијата. Повеќето од вработените во Бучим ќе бидат префрлени во новиот рудник, но и ќе се создаваат нови работни можности за жителите од соседните општини. Според планот, се очекува бројот на вработени да изнесува околу триста луѓе. Воедно, при избор на идните добавувачи на Боров Дол ќе се земат во предвид фирмите кои работат општините Конче, Штип и Радовиш. Нашата цел е, преку нашето работење, да го поддржиме економскиот развој на општините, како и да им обезбедиме одржлив развој, кој во иднина нема да зависи само од рудникот.

Колку луѓе во моментов работат на подготовката на Боров Дол и од кои профили се тие…. Останувате ли на информациите дека со Боров Дол се продолжува векот на Бучим за најмалку уште 10 години?

– Во моментот, во периодот на подготовка на рудникот, работат дваесет извршители од различен профил: администрација и инженери, а исто така инволвирани се и многу домашни и странски изведувачи. Предвидениот животен век на рудникот Боров Дол, моментално е проценет на 10 години, но постојат можности за негово продолжување и понатаму кога ќе бидат истражени нови резерви од рудното тело. Рудникот Боров Дол содржи докажани и проспективни резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,26% бакар и 0,20 г/т злато.

На што во моментов сте најмногу посветени?

–  Целосно сме посветени на изградбата на рудникот и сите наши активности се насочени кон скорото отворање на рудникот. На почетокот на месецот, добивме дозвола за изградба на рударскиот комплекс Боров Дол, од страна на Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија, и веќе започнавме реализација на изградбата на потребните објекти.

http://istokpress.mk/9119-2/
Borov dol April 2020

Рудникот Боров Дол планира да започне со работа во септември 2020

Министерството за транспорт и врски на РСМ издаде дозвола за изградба на рударскиот комплекс Боров Дол. Со добивањето на градежната дозвола, рудникот ќе почне со изградба на објектите и според планот ќе стартува со работа во септември годинава.

Боров Дол ќе го продолжи работниот век на Бучим најмалку до 2030 година и ќе придонесува за локалните заедници во три општини – Конче, Штип и Радовиш. Овие три општини ќе имаат удел во експлоатацијата и преработката на рудата, а со тоа секоја општина може да смета на финансиска добивка врз основа на концесијата.

Со новиот проект се зачувуваат работните места на повеќето вработени во рудникот Бучим, а исто така се создаваат и нови работни можности за жителите на соседните општини. Според планот, се очекува вкупно 307 рудари да бидат вработени во новото рудно тело. Проектираниот животен век на рудникот во моментов се проценува на 10 години, со можност за понатамошно продолжување на работата на рудникот.

Со цел да се минимизира потенцијалното влијание врз животната средина, според планот за развој на инфраструктурата, Боров Дол ќе ги користи веќе постоечките објекти на Бучим за преработка и складирање на руда, а ископаната руда ќе се транспортира преку покриена транспортна трака долга 7 км. На новото рудно тело, во соработка со македонската градежна компанија ДГ Бетон АД Скопје, ќе се гради изливен базен од површински коп, пречистителна станица, брана и акумулација, административна зграда со ресторан и амбуланта, бензиска пумпа и улична инфраструктра. Вкупната цена на проектот Боров Дол се проценува на 60 милиони евра.

„Со добивањето на градежната дозвола, практично можеме да почнеме со реализација на изградба на потребните објекти. Во ова време на економско забавување, сепак веруваме дека ќе успееме да го обезбедиме временскиот распоред на проектот и рудникот Боров Дол ќе започне со работа според планот, во септември 2020 година.”– истакна Павел Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

WhatsApp Image 2020-06-25 at 10.17.52

БУЧИМ ДОНИРАШЕ 50.000 ЕВРА ЗА ПОДДРШКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА РСМ

Бучим ДОО Радовиш, како општествено одговорна компанија, со цел да помогне во справувањето со коронавирусот во Република Северна Македонија, донесе одлука за донирање на финансиска помош како поддршка на здравствениот систем на РСМ во вредност од 50 илјади евра во денарска противвредност.

Паричните средства во износ од 40 илјади евра ќе бидат префрлени на посебната донаторска сметка на Министерство за здравство и финансиска помош во висина од 10 илјади евра ќе биде донирана на сметките на локалните здравствени домови во општините Радовиш, Штип и Струмица.

Во изминатиот период, рудникот  донираше и медицински заштитни маски за заштита на здравјето на вработените во Полициската станица, Здравствениот дом и Противпожарната служба во општина Радовиш, на вработените во ЈП Плаваја – Радовиш, на Oпштинската организација Црвен крст – Радовиш и на ПЗУ Адора Медик Радовиш. Вкупно 450 медицински заштитни маски за лице, беа донирани за потребите на локалните институции во општина Радовиш и 150 заштитни скафандери на ЈЗУ Клиничка болница – Штип, кои во борбата за зачувување на јавното здравје се најизложени на ризикот од коронавирусот.

Во овој исклучително тежок период за сите нас и предизвикот со кој се соочуваме, неопходно е да помогнеме онаму каде што е потребно со придонес кој е од исклучително значење за справување и брзото надминување на кризата. Во рудникот Бучим се применуваат сите превентивни мерки доставени од надлежните органи, бидејќи како и досега, безбедноста и здравјето на нашите вработени е наш приоритет и суштина на сето она што го правиме” – Никoлајчо Николов, заменик генерален дирeктор на Бучим.

28.02.2020

Поддршка за реконструкција на црковниот храм “Свети Пророк Илија” во Радовиш

Рудниците Бучим и Боров Дол, како општествено одговорни компании, одговараат на потребите на општеството и допридонесуваат за развојот на локалните заедници.

Како дел од својата политика за одржливост и програмата за зачувување на културното наследство, Бучим и Боров Дол се вклучија во помагањето за реконструкцијата на храмот „Свети Пророк Илија“ во Радовиш, кој датира од првата половина на 19 – ти век. На одржаната донаторска средба, во организација на МПЦ-ОА Брегалничка епархија,  рудникот Бучим, заедно со рудникот Боров Дол,  донираа 7.000 евра за реновирање на црковниот храм кој е изграден пред повеќе од 200 години и има културно и историско занчење за регионот.

Ние ја препознаваме важноста да допридонесуваме за развојот на локалната заедница и со нашето работење, се стремиме и паралелно да и помагаме на заедницата. Возобновувањето на црковниот храм е доглорочна, одржлива придобивка за регионот кој го задржува културното наследство за многу идни генерации.” – изјави Николајчо Николов заменик генерален директор на Бучим ДОО Радовиш.

Павел Кривинскиј, управител на Боров Дол “Вложувањето во заедницата е нераскинлив дел од секој сегмент на нашето работење.  Задоволство ни е што се приклучивме кон поддршка на овој проект за зачувување на најстариот црковен храм во Радовиш, кој ќе биде од полза за жителите на општината

IMG_4350 Bucim

Бучим ДОО Радовиш доби награда за долготрајното членство во Стопанската комора на Македонија

По повод одбележувањето на деведесет и осум годишнината на Стопанската комора на Македонија, на 19.02.2020 година, беа доделени награди и признанија на компании-членки кои со своите активности ја обележаа 2019 година и кои долги години придонесуваат за коморското работење и за развојот на македонското стопанство.

На одбележувањето на 98-та годишнина од постоењето на Комората, рудникот Бучим беше одликуван со „Награда за долгогодишна активна членка на Стопанската комора на Македонија“. Наградата, која претставува официјално признание на бизнис заедницата за придонесот на рудникот Бучим кон развојот на македонското стопанство, му беше врачена на заменик генералниот директор на Бучим ДОО Радовиш, г-дин Николјачо Николов.

Рудникот Бучим постојано се труди и прави напори преку своите инвестиции и активности да допридонесува за развојот на македонското стопанство. Афирмацијата за работењето и придонесот на рудникот, од страна на бизинс заедницата, нам ни дава уште поголем поттик за понатамошно работење, инвестирање и подобрување на македонската економија.” истакна Николајчо Николов, заменик генералeн директор на Бучим ДОО Радовиш.

Рудникот Бучим, како долгогодишна членка на Стопанската комора на Македонија, активно е вклучен во работата на Македоснката асоцијација на рударството – МАР, како и во работата на органите на Комората.

Настанот се одржа во просториите на Стопанската комора на Македонија во Скопје, во присуство на претставници на стопанството, претставници на државните институции и на дипломатскиот кор.

jung-und-jeder-jugendprogramm-salzburger-festspiele

Стипендиската програма на Бучим е дел од проект номиниран за интернационална образовна награда FEDORA

Салцбуршкиот фестивал во 2020 година ја одбележува првата сезона во која стипендиската програма на Бучим и Солвеј – Solway Creative Fellowship, е вклучена во новата програма на фестивалот – Jung&jede*r, која минатата недела беше номинирана за FEDORA образовна награда.

Стипендиската програма – Solway Creative Fellowship е воведна во 2016 година, кога матичната компанија на рудникот Бучим – Solway Investment Group влезе во партнерство со Салцбуршкиот фестивал и стана официјален спонзор на оперските кампови за деца и млади во Салцбург.

Во текот на изминатите години, од 2016 година, над 60 млади талентирани ученици од Радовиш и Конче учествуваа во образовната стипендиска програма на Солвеј. Секоја есен, рудникот Бучим објавува јавен повик за млади таленти, кои би сакале да продолжат да ги развиваат своите таленти, да учат англиски јазик и да бидат дел од меѓународен оперски камп, каде заедно со деца од целиот свет изведуваат оперска претстава. Стипендиската програмата Solway Creative Fellowship е насочена кон поддршка и проширување на идните перспективи на младите талентирани деца со интегрирање на нивните национални културни искуства во меѓународен контекст.

Минатата недела, Европската културна и филантропска мрежа, FEDORA, објави дека програмата на Салцбушкиот фестивал – Jung&jede*r, е влезена во потесен избор за FEDORA образовна награда – признание за креативен и иновативен проект кој истовремено ја поттикнува и социјалната интеграција помеѓу учесниците.

Воодушевени сме што програмата во која индиректно е вклучен Бучим, е номинирана за образована награда. Поддршката на проект кој е признат на пан-европско ниво докажува дека Бучим е на вистинскиот пат во неговите напори да влијае позитивно на одржливиот развој на локалните заедници во кои работи компанијата.” – изјави Никоjачо Николов, заменик генерален директор на Бучим ДОО Радовиш.

За FEDORA

FEDORA е Европска културна и филантропска мрежа и иницијатива, избрана од страна Европската комисија која е поддржана од финансиската програма “Креативна Европа“. Ова финансирање и овозможи на иницијатива да отвори Европска платформа која поддржува уметнички иновации во операта и балетот преку приватно финансирани награди. Наградите на FEDORA се признание за новите таленти и идеи во операта и балетот кои ќе ја обликуваат иднината на овие уметнички форми.

Bucim 01.02.2020

Бучим продолжува да ги поддржува младите таленти од локалните заедници

Како дел од програмата за стипендирање на млади таленти за музичкиот камп воведена од матичната компанија на Бучим, Солвеј Инвестмент Груп во соработка со светски познатиот Салцбуршки фестивал, рудникот продолжува со поддршката на млади креативни жители на Радовиш и Конче.

Вложувањето во заедницата и нејзините граѓани, е една од главните цели на компанијата. Општествено одговорните иницијативи на Бучим се насочени кон подобрување на животот на луѓето кои живеат во заедниците во кои рудникот работи. Ние помагаме во многу различни области од животот, вклучително и образованието и развојот на младите, културата, спортот и уметноста.

Друга важна цел на социјалните активности на Бучим, е да ги негува наредните генерации на креативни таленти. Ова го правиме со создавање на контакт помеѓу новите таленти и реномирани меѓународни институции за култура, а вооедно и ги поттикнуваме и спонзорираме со учество во меѓународната програма на Солвеј за стипендии на музичкиот камп.

Десетгодишната радовишанка Јана Јованова, е премлада за да учествува во стипендиската програма, но сепак зад себе бележи бројни меѓународни успеси иако само три години свири на пијано. Таа има многубројни настапи, први награди, специјални награди и титула лауреат на државни и меѓународни натпревари, меѓу кои и на меѓународниот натпревар Антонио Вивалди во Виена. Досега има добиено над 20 први награди, а воедно е и најмладиот уметник досега кој се здбоил со “Шестоноемвриско признание” со златна плакета за посебни достигнувања во областа на културата и уметноста и афирмација на општина Радовиш.

Во изминатите години, рудникот Бучим и потпомогна за нејзините учества на неколку меѓународни натпревари, на кои младата пијанистка со својата изведба го докажа својот потенцијал. Оваа година, Бучим и обезбеди дигитално пијано, кое ќе и овозможи на Јана да продолжи да вежба и да се движи напред кон своето музичко патување.

Поддржувајќи ги младите и амбициозни таленти во нашите локални заедници, ја стимулираме нивната способност за напредок и да послужат како пример за другите. Јана е пример за музички надарен млад човек со огромен потенцијал да стане реномиран уметник. Драго ни е  што имаме можност да и обезбедиме соодветен инструмент и да одиграме барем мала улога во исполнувањето на сонот на една исклучителна млада талентирана личност.“- истакна Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим ДОО Радовиш.