Screen Shot 2020-09-17 at 00.10.20

Боров Дол го поддржува инфраструктурниот развој во Конче

Новиот рудник за бакар ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш донираше финансиски средства за развој на новиот инфраструктурен проект за реконструкција на локалната патна мрежа во општина Конче. Проектот е насочен кон целосна реконструкција на локалниот пат што ги поврзува селата Габревци, Долни Липовиќ и Горни Липовиќ во општина Конче.

Реконструкцијата на постоечката локална патна инфраструктура во Конче, пред се ќе овозможи развој на економијата, транспорт на добра и услуги и социјално поврзување на граѓаните на општина Конче. Модернизацијата на патната инфраструктура ќе овозможи и полесно и побезбедно патување на населението кое што живее и работи во овој дел од општината.

“Ние ги поддржуваме проектите кои го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните од локалните заедници во кои што работиме. Економскиот развој на општините многу зависи од изграденоста на патната инфраструктура, а нашата корпоративна определба е да  ѝ помогнеме на општината во економскиот развој,“ изјави Павло Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

12914CD9-4F41-4FD4-B5EE-679E6658496C

Извештај за работата на Бучим и Боров Дол во првата половина од 2020 година

Вкупната количина на преработена руда од Бучим во првото полугодие од 2020 година изнесуваше 2,2 милиони тони (106% во споредба со првото полугодие од 2019 година), со содржина на бакар од 0,166 % (85 % во однос на квалитетот на преработената руда во првото полугодие од 2019), злато 0,151 g/t (52% во однос на квалитетот на преработената руда во првото полугодие од 2019) што резултираше со производство на 14.603 тони сув бакарен концентрат  (90 % во споредба со првото полугодие од 2019), кој  содржи 3.066 тони бакар (90 % во споредба со првото полугодие од 2019), 170 кг злато (48% во споредба со првото полугодие од 2019) и 442 кг сребро (95% во споредба со првото полугодие од 2019). Во првата половина на 2020 година фабриката за лужење на Бучим произведе 335 тони катоден бакар со квалитет 99,99% (95% во споредба со првото полугодие од 2019).

Во првата половина на 2020 година, компанијата оствари позитивен финансиски резултат, добивка пред оданочување во износ од 4,7 милиони евра (47% во споредба со остварените резултати во првото полугодие од 2019 година).

Во првата половина на 2020 година, рудникот плати аконтација за данок на добивка на буџетот на Република Северна Македонија во износ од 858 илјади евра.

Kомпанијата исплати 447 илјади евра за концесиски надоместок за употреба на минерални суровини за првата половина на 2020 година, од кои 78 % се исплатени во буџетот на општина Радовиш и 22 % во државниот буџет. 

Просечната месечна плата во првата половина на 2020 година изнесуваше 547 евра (102% во споредба со иститот периoд од претходната година).

Трошоците во доменот на општествено одговорните практики во текот на прваата половина на 2020 година изнесуваа 30 илјади евра (100% во споредба со истиот период од 2019 година). Рудникот Бучим обезбеди финансиска поддршка за развојот на млади музички таленти и спортисти, културно-уметнички друштва, училишни и предучилишни установи, спортски клубови и здравствени институции. Дополнително, со цел да помогне во справувањето со коронавирусот во Република Северна Македонија, Бучим донираше 40 илјади евра на посебната донаторска сметка на Министерство за здравство, 10 илјади евра на сметките на локалните здравствени домови во општините Радовиш, Штип и Струмица и 5 илјади евра на Општинска организација Црвен Крст – Радовиш за изготвување на пакети со основни производи (прехранбени продукти, средства за лична хигиена и средства за дезинфекција) за потребите на социјално загрозените семејства од општина Радовиш и општина Конче. Покрај финансиските средства, рудникот донираше и 650 медицински заштитни маски за лице за потребите на локалните институции во општина Радовиш и 150 заштитни одела на Клиничката болница во Штип.

Во првата половина на 2020, во областа на безбедноста и здравјето при работа се инвестирани 66 илјади евра (87% во споредба со првото полугодие од 2019) и тоа: набавка на лична и колективна заштитна опрема; средства за лична хигиена; технички преглед на опремата; набавка и сервисирање на ППА; медицински прегледи на вработените; набавка на тековни материјали за безбедност и заштита на здравјето, обука на вработените и мерење на микроклиматските услови на работните места.

Во текот првата половина на 2020 година, за справување со закана од коронавирусот, рудникот презеде низа зголемени мерки за заштита на здравјето и безбедноста на своите вработени.  Во целост се почитуваат претпазливите мерки и редовно се набавуваат средства за лична хигиена и заштита. За набавка на средства за хигиена, заштитни маски и раквици во првата половина на 2020 година потрошени се 7.271 евра.

Трошоците за ремонти и одржување на технолошката опрема во првата половина на 2020 година изнесуваа 1,6 милиони евра (94% во однос на првото полугодие од 2019 година). Ова вклучување ремонти за погонот за флотација и тековните одржувања на фабриката за лужење и површински коп.

Во првата половина на 2020 година, инвестициите за поддршка на производниот капацитет (набавка на опрема, машини, градежништво и сл.) достигнаа до износ од 502 илјади евра (134% во споредба со истиот период од минатата година). 

Инвестирани се 52.400 евра (175% во споредба со истиот период од минатата година) во програми за заштитна на животна средина, односно во рекултивација на ново изградените површини на хидројаловиште, редовен мониторинг на животната средина – површински и подземни води, атмосферски воздух, бучава во животната средина, емисии во воздухот, како и услуги за управување со отпад, и ревизии и проценки на трети лица од областа на животната средина. Во текот на првата половина на 2020 беше извршена проверка од страна на државните инспектори за животна средина, при што беше утврдено дека не постојат законски нарушувања.

Во првото полугодие од 2020 година, Бучим успешно ја помина интерната годишна ревизија со која се потврдува работењето на компанијата во согласност со меѓународните стандарди ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Извештајот од проверката потврди дека не постои несуогласеност т.е. неисполнување на барањата од стандардите и дека рудникот работи свесно и одговорно, согласно меѓународните водечки стандарди.

Рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш, првата половина на 2020 година ја одбележа со завршеток на експолоатација на минерални суровини од рудното тело Чукар 2, согласно предвидениот годишен план за производство. Во втората половина од 2020 година, за обебедување на континуитет во производниот процес и оптимална искористеност на бакарната руда во Бучим ќе се експлоатира минерална суровини од рудното тело Северо-Исток 2, кое содржи докажани останати количини на рудни резерви. Рудните резерви од рудното тело Северо-Исток 2 ќе осигурат експлоатација и преработка на минералните суровини и непречно работење на рудникот Бучим сѐ до стартување со производство на рудникот Боров Дол.

Развој на рудникот Боров Дол

Во текот на првата половина на 2020 година, компанијата се фокусираше целосно на исполнување на своите цели за отпочнување со производство од Боров Дол, кој ќе го продолжи работниот век на постоечкиот рудник Бучим.

Новонастанатата ситуација, предизвикана од Ковид-19, создаде поместување на распоредот за изградба на објектите и пролонгирање на почетокот со производство. Во распоредот за изградбата на главните технолошки објекти, има отстапување од 3 месеци, кое се должи на воведените ограничувања во текот на првата половина на 2020 (полициски час, ограничувања за движење, самоизолација на работниците и затворени граници за странските добавувачи на опрема). Со оглед на моменталната состојба и динамиката на изведбата на градежните објекти, рудникот Боров Дол планира да стартува со производство во текот на декември 2020 година. 

За време на извештајниот период, рудникот Боров Дол продолжи со изградбата на главните технолошки објекти и започна со изградбата на инфраструктурните објекти, кои ги реализираше во следниов обем: траса за транспортната трака – 70%; далноводи од 20 kV – 95%; објект за примарно дробење и затворено складиште за руда- 90%; инфраструктурни објекти – 35%.

Вкупната инвестиција во проектот Боров Дол во првата половина на 2020 година изнесуваше 15, 3 милиони евра (8,1 милиони евра во првата половина на 2019).

Во првата половина на 2020 година, Боров Дол инвестираше вкупно 7,2 милиони евра во набавка на потребната опрема (2,5 милиони евра во истиот период од 2019),  2,1 милиони евра за изведба на градежните работи и 4,9 милиони евра во раскривка на рудното тело (5,2 милиони евра во истиот период 2019 година).

Боров Дол, во текот на првата половина на 2020 година, продолжи со инвестициската раскривка, при што сеископани 4,6 милиони тони искoпина (6,6 милиони тони од првото полугодие на 2019 година). 

Во текот на првата половина на 2020 година, рудникот Боров Дол инвестираше  119.200 евра во областа за заштита на безбедноста и здравјето при работа, иницијативи за заштита на животната средина и општествено одговорни практики.  Боров Дол учествуваше со финансиска поддршка  во културно-историски иницијативи и развој на инфраструктурни проекти во локалните општини Радовиш и Конче, а покрај редовниот мониторинг на животната средина и мониторинг на биолошката разновидност, Боров Дол околу концесискиот простор постави птичји гнезда за зачувување на биодиверзитетот. Отпочната е подготовка на документација за поднесување на апликација за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола.

Во првата половина на 2020 година, просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен од Боров Дол изнесуваше е 1.069 евра (зголеменa за 5,8 % во однос на првата половина од 2019 година). 

DSCF8463

Бучим и Боров Дол продолжуваат со своите активности за заштита од Ковид-19

Како конструктивни партнери на локалните заедници, рудниците се трудат активно да придонесуваат во борбата со Ковид-19 вирусот. ДПТУ Бучим ДОО Радовиш донираше системи за дезинфекција на возила на ЈП Плаваја – Радовиш. ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш донираше заштитни маски и дезинфекциски средства на Црвен крст на РСМ – Општинска организација Радовиш, за превентина заштита на жителите на општините Конче и Радовиш.

Овие донации имат за цел да се обезбеди дополнителна заштита на локалните жители и да се намали ризикот на ширењето на вирусот на територијата на општините Радовиш и Конче. Системите за дезинфекција на возилата ќе бидат поставени на двата влеза во градот Радовиш, како дополнителни мерки на претпазливост за да се ограничи изложеноста на вирусот, а заштитните маски и дезинфекциските средства ќе бидат наменети за потребите на жителите на Конче и Радовиш, кои Црвениот крст на РСМ – Општинска организација Радовиш ќе ги достави на оние семејства на кои им се најпотребни.

Од почетокот на пандемијата, рудниците Бучим и Боров Дол презедoa зголемени претпазливи мерки за заштита на здравјето на своите вработени, истовремено обезбедувајќи деловен континуитет. Во рудниците во целост се применуваат мерките и препораките на Светската здраствена организација, Министерство за здравство и Владата на Република Северна Македонија. За да се намали ризикот, редовно се врши дезинфекција на кабините на технолошките возила, опремата, автобусите и работните простории и на сите вработени им се обезбедуваат редовно дезинфекциски средства и заштитни маски. Дополнително, воведен е ограничен влез за надворешни соработници и посетители, а вработените кои имаат деца на возраст до 10 години и вработените со хронични болести се ослободедни од работните обврски. Откажани се сите настани и состаноци и распоредот на исхрана во ресторанот е промент, сѐ со цел за да избегне собирање на голем број луѓе на едно место во исто време.

Бучим и Боров Дол со задоволство пријавуваат дека помеѓу вработените досега нема пријавено случај на Ковид-19. 

Активностите во компанијата се одвиваат согласно сите препораки, а на вработените им е овозможена безбедна работна средина со сите мерки на претпазливост. Во справувањето со една од најголемите глобални кризи, пандемијата Ковид-19, соработката со заедниците е неопходна. Ние ја препознаваме важноста за поддршка и соработка со нашето општество, особено во едни вакви вонредни услови. Насочени сме кон тоа да придонесеме да се зачува здравјето и безбедноста на нашите вработени и локалните жители и зеднички да ги надминеме предизвиците од кризата со коронавирусот,” истакна Николјачо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Во Боров Дол се применуваат сите заштитни мерки и нашето работење е реорганизирано соодветно со сите претпазливи мерки, со цел да се заштити здравјето на нашите вработени и да се задржи континуитетот на работењето. Подеднакво се грижиме и за општеството во кое што работиме. Грижата за општеството е длабоко втемелено во нашето работење, особено во овие новосоздадени ситуации кои ги предизвика Ковид-19 вирусот,“ додаде Павло Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

DJI_0075

Рудникот Бучим ќе работи сè до отпочнување со работа на рудникот Боров Дол

Рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш, првата половина на 2020 година ја одбележа со завршеток на експолоатација на минерални суровини од рудното тело Чукар 2, согласно предвидениот годишен план за производство.

Во месец јули,  предвиден е планиран застој на производниот процес во рудникот Бучим заради градежни зафати неопходни за изградба на транспортната трака која ќе ги поврзува Боров Дол и Бучим. Во овој месец, околу 40 вработени ќе бидат на одмор, на кои ќе им биде исплатено 70% од целосната плата, согласно претходен заеднички договор. Периодот, воедно ќе биде искористен и за планираниот редовен ремонт на работната единица флотација. Од 1-ви јули до 1-ви август, ќе се извршуваат активности за потребните тековни ремонти на погонот за флотација, со што во истиот временски период ќе се одвиваат и подготовки за понатамошна експлоатација на бакарна руда од рудното тело Северо-Исток 2. 

Врз база на претходно детално спроведени геолошки истражувања, докажано е дека постојат утврдени останати количини на рудни резерви во рудното тело Северо-Исток 2, кои ќе кои осигурат експлоатација и преработка на минералните суровини и непречно работење на рудникот Бучим. 

Истражените рудни резерви ќе овозможат непрекинато одвивање на производниот процес во рудникот до крајот на 2020 година. Претстојниот период, ќе го искористиме за интензивна подготовка за експлоатација на минералните суровини од рудното тело Северо-Исток 2, со што ќе обезбедиме континуитет во производниот процес и оптимална искористеност на бакарната руда во Бучим”, изјави Николјачо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Bucim bird nest

Боров Дол се грижи за биодиверзитетот во регионот

Рудникот за бакар Боров Дол е општествено и еколошки одговорна компанија, која во рамките на своите дејности превзема мерки за намалување на влијанието врз животната средина. Рационалното користење на природните ресурси, заштита на животната средина и зачувување на биолошката разновидност, се дел од одржливиот развој на компанијата.


Рудникот се залага за зачувување на биодиверзитетот околу концесискиот простор на рудникот и за таа цел спроведе активност. Во периодот од 23 – 24.06.2020 година се поставија специјални куќарки за птици (вештачки гнезда) околу концесискиот простор на рудникот Боров Дол. Ваквиот чекор ќе помогне да се надминат основните причини за загуба на биолошката разновидност или евентуалните промени во гнездечките територии на птиците.

Вештачките гнезда, како една од компензациските мерки, се поставени на десет локации околу концесискиот простор на рудникот, на среднонапонски и нисконапонски далекуводи од страна на стручна екипа на EVN Македонија и тоа на потегот с. Ново Село и с. Брест, на потегот населба Дамјан кон зградата на стариот рудник и на потегот полиња во с. Дамјан кон регионалниот пат Штип – Струмица.

Нашата компанија се стреми кон одржливо користење на природните ресури, превеземајќи соодветни пристапи преку употреба на применливи технологии. Со спрoведувањето на оваа активност, ние се стремиме кон зачувување на биодиверзитетот во околината и подобрување на условите во животната средина околу рудникот Боров Дол”, истакна Павел Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

DSCF4122

Бучим работи согласно барањата по меѓународните ISO стандарди

Бучим ДОО Радовиш, единствениот рудник за бакар и злато во Република Северна Македонија успешно ја помина интерната годишна ревизија со која се потврдува работењето на компанијата во согласност со меѓународните стандарди  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Редовната годишна интерна проверка во рудникот беше спроведена во мај годинава. Проверени се сите точки од барањата на стандардите од страна на сертификационото тело TÜV NORD CER. Извештајот од проверката потврди дека не постои несуогласеност т.е. неисполнување на барањата од стандардите и дека рудникот работи свесно и одговорно, согласно меѓународните водечки стандарди.

За да се обезбеди континуирано подобрување, како и исполнување на барањaта на стандардите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, рудникот строго ги почитува и контролира имплементираните стандарди. Редовно се вршат интерни и екстерни проверки за да се потврди усогласеноста на работењето со меѓународните стандарди.

Рудникот ги користи стандардите за да ги внесе најдобрите светски практики во своите производствени операции и редовно се спроведуваат проверки на системите за квалитет, безбедност и здравје при работа и животна средина. Посветени сме на почитување на ISO стандардите и постојано вложуваме напори во подбрувањето на нашето работење”, истакна Николајчо Николов, заменик генералeн директор на Бучим ДОО Радовиш.

Bucim 12.05.2020

Пролетно пошумување на хидројаловиштето во рудникот Бучим

Со цел да се влијае на понатамошното подобрување на условите во животната средина околу рудникот Бучим, во периодот од 27.04.2020 до 11.05.2020 година, беше успешно извршено пошумување на низводната косина на браната на хидројаловиштето Тополница во рудникот Бучим.  

Во првата етапа на пошумување, засадени се вкупно 900 садници од багрем и 470 садници од аризонски чемпрес, за биолошка рекултивација на хидројаловиштето на рудникот Бучим, на површина од 11.000 м2. Засадените дрвја ја стабилизираат низводната косина на браната и со тоа допридонесуваат за намалување на еолската ерозија, стабилизација на земјиштето, облагородување на површината, прочистување на воздух и подобрување на микроклиматските услови.

Пошумувањето на површината е тековна активност и се извршува редовно секоја година.  До крајот на 2020 година, според годишната програма за пошумување на низводната косина на браната, се планира да бидат засадени уште 2.000 садници од багрем и 1000 садници од аризонски чемпрес на површина од 30.000 м2.

Пошумувањето на низводната косина на браната на хидројаловиштето е наша редовна активност, која секоја година ја спроведуваме, со цел одржување и зголемување на шумите и зелените површини во близина на рудникот. Заштитата на животната средина е важен аспект во нашето работење и ние се трудиме преку сите наши активности да го намалиме влијанието врз животната средина”, изјави Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим.

Bucim 07.05.2020

СВР- Струмица додели благодарница на рудникот Бучим за поддршка во време на вонредна состојба предизвикана од Ковид-19

Денес беше одбележан празникот „7-ми Мај – Денот на македонската полиција“, со положување цвеќе на спомениците на загинатите бранители во Радовиш и Струмица и доставување на благодарници од страна на полициски службеници на компаниите кои ѝ помогнале на полицијата во спроведување на мерките за заштита од Ковид-19.

Во знак на благодарност за посебен придонес во работата на полицијата, СВР- Струмица додели благодарница на рудникот Бучим, за досегашната успешна соработка и континуирана поддршка на полицијата во справувањето и надминувањето на последиците предизвикани од Ковид-19 вирусот. Благодарницата му беше врачена на заменик генералниот директор на Бучим ДОО Радовиш, Николјачо Николов, од страна на началникот на ОВР – Радовиш, Спасо Трајков.

На сите припадници МВР им го честитам празникот на македонската полиција 7-ми Мај. Во овој исклучително значаен период во борбата за справување со пандемијата, ние како општествено одговорна компанија се трудиме со свој придонес да помогнеме и заеднички да се справиме со кризата”, истакна Николајчо Николов, заменик генералeн директор на Бучим ДОО Радовиш.

Bucim 30.4.2020

Боров Дол создава вредности и можности за жителите на локалните заедници

Вчера, во просториите на општина Радовиш се одржа работна средба со заменик генералниот директор на Бучим, Николајчо Николов, генералниот директор на Боров Дол, Павел Кривинскиј, градоначалникот на општина Радовиш, Герасим Конзулов, претседателот на Советот на oпштина Радовиш, Коле Чаракчиев и претставници на Здружението на архитекти и градежни работници „Гардикон“ – Радовиш. 

Отворањето на рудникот Боров Дол ќе овозможи продолжување на ископ на бакарната руда најмалку до 2030, оперативност на постоечките објекти во рудникот Бучим, зачувување на работните места на повеќето вработени и можност за нови работни места, наместо затварање на 40-годишниот рудник Бучим, кој моментално е во завршен процес. 

Стратегијата на компанијата е да се изврши транзиција кон новиот проект, да се зачуваат работните места на повеќето вработени во рудникот Бучим, а исто така и да се создадат и нови можности за работа за жителите од локалните општини.

На одржаната работна средба се дискутираше за интензивирање на соработката помеѓу локалните градежни фирми од општина Радовиш и ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ Радовиш. Новиот рудник ќе ја продолжи работата на рудникот Бучим, која што е општествено и еколошки одговорна компанија и придонесува за одржливиот развој на локалните заедници. Рудниците Боров Дол и Бучим се целосно подржани од својата матична меѓународна компанија – Солвеј Инвестмент Груп, која што е посветена на тоа да влијае позитивно во заедниците каде што работи. 

Нашата улога на општествена одговорност се однесува на сите аспекти на нашето деловно однесување. Ние ги разбираме и интегрираме општествените фактори во нашиот процес на донесување одлуки во сите фази од нашите активности. Бучим има силен фокус на односите со локалната заедница и одржливиот развој“, изјави Никoлајчо Николов, заменик генерален дирeктор на Бучим.

Одговорното општествено работење, вклучувањето на локалната заедница, грижата за животната средина и безбедноста и здравјето при работа се клучни сегменти во нашето работење. Ние ги препознаваме потребите на заедниците и нашата одговорност кон општеството, истовремено е и одговорност кон компанијата на долг рок”, истакна Павел Кривинскиј, генерален директор на Боров Дол.

101643927_3057876857583033_7978869060559437824_n

Поддршка за активностите на Црвениот крст на Република Северна Македонија

Продолжувајќи ги своите активности за придонес во справувањето со Ковид-19 вирусот, рудникот Бучим, со цел да им помогне на најранливите семејства од заедницата, донираше парични средства на Црвениот крст на РСМ.

Финансиските средства во висина од 5.000 евра доделени на Општинска организација Црвен Крст – Радовиш, ќе бидат наменети за потребите на социјално загрозените семејства од општина Радовиш и општина Конче, за полесно справување со новонастанатата ситуација предизвикана од Ковид-19.

Донираните парични средства ќе бидат искористени за изготвување на пакети со основни производи – прехранбени продукти, средства за лична хигиена и средства за дезинфекција, кои Општинска организација Црвен Крст – Радовиш, ќе ги достави до социјално најзагрозените семејства од Радовиш и Конче.

Продолжуваме и понатаму со општествено одговорните активности, кои се важен дел од нашето работење. Наша обврска е и во овој тежок период за сите, да се однесуваме одговорно кон општеството во кое работиме и да дадеме помош на оние на кои што им е најпотребна и со свој придонес да помогнеме во надминувањето на последиците од коронавирусот”, истакна Никoлајчо Николов, заменик генерален дирeктор на Бучим.