IMG_3145

Безбедноста и здравјето при работа е важен сегмент во работењето на рудникот Бучим

Рудникот Бучим како одговорен работодавач, континуирано обезбедува соодветни обуки  за стручно усовршување на своите вработени во областа на безбедноста и здравјето при работа, со цел да им ги прошири знаењата и вештините за подобро и побезбедно работење кое доведува до тоа да се подобри состојбата на вработените преку намалување на повредите и несреќите на работното место.

За таа цел, минатата недела во просториите на рудникот Бучим, во организација на ТЕХНОЛАБ Скопје, се одржа обука на тема:Употреба на лична заштитна опрема на работни места изложени на хемиски штетности. На оваа обука земаа учество 25 стручни лица од работните единици на Бучим и 10 надворешни заинтересирани стручни лица за БЗР.

Преку изложување на практични примери и активно учество на учесниците на обуката, на стручните лица им беше овозможено запознавање со опасностите и штетностите кои произлегуваат од работните места изложени на хемиски штетности, ризиците со кои можат да се соочат вработените како и мерките кои се применети и треба да се применуваат за безбедно извршување на задачите.

Безбедноста и здравјето при работа има значајно место во работењето на рудникот и затоа Бучим се стреми кон вопоставување на модерни, функционални и усогласени системи за безбедност и здравје при работа. Образованието и обуката на вработените од областа на безбедност и здравје при работа се едни од најважните фактори за безбедност и здравје при работа. Рудникот Бучим се  стреми да обезбеди што е можно повеќе информации и знаења за своите вработени. Колку е поголема општата свест, толку е помал ризикот од повреди при работа. Обуките овозможуваат да се подигне способноста за соодветно постапување во дадена ситуација на повиско ниво. Секој вработен треба да ги знае основните правила за заштита и истите се стекнуваат со постојаното залагање и вложување од областа на безбедност и здравје при работа.

 “Бучим е компанија која го следи и почитува законот за Безбедност и здравје при работа. Ние постојано вложуваме во здравјето и безбедноста на своите вработени и работиме на креирање на превентивна култура за елиминирање и справување со ризиците по безбедноста и здравјето на работниците. Во таа насока, едукацијата е неопходна. Преку едукацијата и размената на искуства се зајакнува и способноста за соодветно и безбедно работење и токму затоа ние посветуваме посебно внимание за обука и доусовршување на нашите вработени. ” истакна Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим

DCIM100MEDIADJI_0318.JPG

Изградбата на Боров Дол се одвива според планот за развој

Новиот рудник за бакар „Боров Дол“ продолжува со инвестициите според планот.  

Сите подготвителни работи за изградба на транспортната трака се завршени, а подготвителните работи за постројката за примарно дробење и инвестициската раскривка се во завршна фаза.

Одобрена е втората транша од инвестицискиот кредит од Комерцијална банка АД Скопје во износ од 5,5 милиони евра и беше искористена за финансирање на изградба на транспортната трака, изработка на опрема за примарно дробење и инвестициска раскривка. Вкупната цена на проектот изнесува 60 милиони евра, а изградбата на објектите ќе започне во 2020 година.

Според планот, Боров Дол треба да започне со работа во септември 2020 година. Во текот на предвидениот животен век, моментално проценет на 10 години, се очекува Боров Дол годишно да произведува приближно 4,5 милиони тони бакарна руда.

Проектот Боров Дол го наследува 40-годишниот рудник Бучим, кој моментално е во завршен процес. Градежните и оперативните планови обезбедуваат минимално влијание врз животната средина врз соседните региони и взаемна корист на вработените, инвеститорите и жителите на општините Конче, Радовиш и Штип.

За да се минимизира влијанието врз животната средина, Боров Дол ќе ги користи веќе постоечките постројки на Бучим за преработка и складирање на руда, а ископаната руда ќе се транспортира преку покриена транспортна трака долга 7 км. Ваквото современо инженерско решение за транспорт на руда, го контролира ширењето на прашина и го сведува загадувањето на воздухот на минимум. Со новиот рудник се зачувуваат работните места на повеќето вработени во рудникот Бучим, а исто така се создаваат и нови можности за жителите на општина Конче, на која што и припаѓа поголемиот дел од концесијата за рудникот Боров Дол.

Нашата цел е да воспоставиме одржлив развој на Боров Дол, посветувајки се на еколошките, социјалните и безбедностите стандарти, со што ќе придонесеме за позитивен развој на рударството во регионот.‘“ – Павел Кривинскиј, Управител на Боров Дол

DJI_0201

ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Како општетствено одговорна компанија, рудникот Бучим, ги поддржува своите локални заедници и е посветен на тоа да влијае позитивно во заедниците каде што работи.  Целосно поддржан од  својата матична меѓународна компанија – Солвеј Инвестмент Груп, рудникот успева да постигне силни позитивни ефекти во општеството и е горд  на резултатите кои се добиваат со ваквата работа.  

На 28 Август, Денот на македонските рудари, а воедно и денот во кој што рудникот Бучим ги одбележа своите два значајни јубилеи – 40 години од своето постење и 15 години дел од Солвеј Инвестмент Груп, рудникот Бучим на општините  Радовиш, Штип и Конче им подари вредносни ваучери кои тие ги искористија за решавање на некои од потребите на општините.

Еден од ваучерите им обезбеди затоплување на 80 дечиња. Клонот “Пчелка”, во состав на детската градинка “Вера Циривири Трена” во Штип, со донацијата од рудникот ќе има нов систем за греење на пeлети, кој беше долгогодишен проблем на градинката во Штип.

Општина Радовиш го искористи ваучерот за опремување на занималните со потребниот инвертар во детската градинка “Ацо Караманов” во Радовиш и за набавка на  мултимедијална технологија за остварување на образовните цели на основното училиште “Коста Рацин” во с. Подареш, Радовиш, со што во училиштето се придонесе за подобрување на квалитетот на образовната настава.

Општина Конче набави комунална механизација за подобрувње на капацитетот на општинското јавно претпријатие и квалитетот на јавните услугите и за одржување на инфраструктурата и подобрување на хигиената во општината. Групацијата Солвеј Инвестмент Груп преку своите активности е насочен кон поддршка за развивање и подобрување на општините во кои што што работи.

DSCF3940

XII-то СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘19

Како дел од својата политика за одржливост и програмата за поддршка и унапредување на науката, рудникот Бучим и оваа година е помеѓу основните спонзори на дванаесетото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘19).

Настанот е во организација на Здружението на рударски и геолошки инженери на Македонија и Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип преку Факултетот за природни и технички науки и ќе се одржи од 1 до 3 ноември 2019 година во Струмица.

На конференцијата ќе бидат презентирани новите техничко – технолошки достигнувања и остварените производни резултати во подземната и површинската експлоатација на корисни минерални суровини, ќе биде направен реален пресек на состојбите во подземните рудници за  производство на олово и цинк и други минерални суровини и реален пресек на состојбите во површинските рудници за производство на бакар и други металични и неметалични минерални суровини, ќе бидат дадени основните насоки и перспективи за понатамошен развој на технологиите за подземно и површинско откопување на минералните суровини.

Претставници на рударството и геологијата од Северна Македонија, Бугарија, Србија но и од други држави, ќе дискутираат и ќе разменуваат научно практични информации, мислења и искуства за развој на рударскиот сектор.

Со одржувањето на вакви стручни собири од областа на рударството и геологијата се  дава можност за размена на знаења и стекнати искуства во процесот на подземна и површинска експлоатација на минерални суровини, кое може да вроди со придонес за заклучоци и идеи за понатамошни активности за разрешување на одредени актуелни проблеми во подземната и површинската експлоатација, како и за понатамошен развој на рударско – геолошката дејност во Република Северна Македонија и регионот.

Да се биде општествено одговорна компанија значи да се биде свесен дека покрај за сопствениот развој, треба да се води сметка и за развојот на целиот рударски сектор. Ова е принципот по кој се раководи нашата компанија и затоа во рамките на своите можности секоја година одвојуваме финансиски средства за реализација на ваквите респектабилни научни собири. Преку размена на искуства и пренесување на знаења, ние континуирано  треба да ја унапредуваме струката, воспоставувајќи нови, повисоки стандарди во духот на времето во кое живееме и работиме, и предизвиците со кои се соочуваме.“ изјави Николајчо Николов,  заменик генерален директор на Бучим.

DSCF3887 a

БУЧИМ ЈА ОДБЕЛЕЖУВА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

24.10.2019

Денеска, рудникот за бакар Бучим, како пример на добра практика на совесен и одговорен работодавач што се грижи за безбедноста и здравјето на своите вработени и обезбедува достоинство и хуманост во работните односи, во областа на безбедноста и здравјето при работа, одржа презентација на добра пракса  на настанот огранизиран по повод одбележувањето на Европската недела за безбедност и здравје при работа.

Секоја година, 43-тата недела во годината, од страна на Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OSHA) е одредена како Европска недела на безбедност и здравје при работа. Во рамките на нејзиното одбележување Министерството за труд и социјална политика во соработка со Националниот совет за безбедност и здравје при работа, организираше средба во Клуб на пратеници, Скопје, на која рудникот за бакар Бучим ДОО Радовиш изнесе презентација на својата пракса за безбедност и заштита при работа воспоставена во компанијата на тема: “Управување со опасни супстанции на работно место.”

Рудникот Бучим е меѓу првите компании во Северна Македонија која поседува меѓународен сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001:2018.

Како компанија која континуирано вложува во здравјето и безбедноста на своите вработени и работи на креирање на превентивна култура за елиминирање и справување со ризиците по безбедноста и здравјето на работниците, рудникот Бучим од страна на Министерството за труд и социјална политика, како компанија која ги следи и почитува европските политики во областа на безбедноста и професионалното здравје, беше поканет да ја изнесе својата пракса на БЗР со која ќе придонесе во подигнувањето на свеста за присуството на опасни супстанции на работните места, за ризиците по животот и здравјето на работниците предизвикани од изложувањето на опасни супстанции на работното место и за тоа на кој начин треба да се управува со опасните супстанции со цел да се избегнат или минимизираат ризиците.

“Се надеваме дека со споделување на нашата практика ќе дадеме реален придонес кон создавање на модерен и современ систем за безбедност и здравје на работа во Република Северна Македонија и тоа треба да го направиме не заради вклученост во европски ориентирани кампањи, туку едноставно затоа што нашите работници заслужуваат достоинствени и безбедни услови за работа, а ние како работодавачи сме должни тоа да им го овозможиме. Имајќи во предвид дека образованието во областа на безбедност и здравје при работа е клучот во постигнување на прогрес за унапредување на условите во работната средина и превенцијата на професионалните болести и повреди на работа, ние како компанија постојано вложуваме во обуки на нашите вработени.” –  Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим ДОО Радовиш

Archaeology_Symposium

Меѓународeн симпозиум „Рударство и археологија“

Бучим ДОО Радовиш го поддржува Меѓународниот симпозиум „Рударство и археологија“

Како дел од својата политика за одржливост и програмата за зачувување на културното наследство Бучим ДОО Радовиш целосно го поддржува меѓународниот симпозиум од областа на археологија и рударство. Настанот е во организација на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Штип и ќе се одржи од 12 – 15 септември 2019 година во Штип.

Во текот на тридневниот меѓународниот симпозиум, педесет и осум автори од Северна Македонија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Австрија, Германија и Велика Британија ќе презентираат 28 научни трудови за резултатите од најновите археолошки истражувања за рударство и металургија од периодот на најраната праисторија, па се до османскиот период на територијата од Балканскиот полуостров.

Со овој меѓународен симпозиум се заокружува осумгодишната соработка помеѓу НУ Завод за заштита на споменците на културата и Музеј-Штип и рудникот Бучим за заштита и зачувување на историското и клутурното наследство во регионот.

Поддржаните интердисциплинарни истражувања за појавата и почетокот на металургијата во праисториските култури се први од ваков вид во историјата на Северна Македонија, а започнаа уште во 2011 година кога за прв пат се спроведоа заштитни археолошки ископувања на просторот на кој што ќе се отвори новото рудно тело  Боров Дол. Во текот на годините извршени се археолошки истражувања на локалитетите Боров Дол, Марчево и Тополничка река. Од арехолошките истражувања се пронајдени елементи кои укажуваат дека овој простор бил рударски и металургиски центар уште од времето на доцниот бронзен период и раното железно време.

Резултатите од ова интердисциплинарно истражување (2011-2018година) нудат недвосмислени и директни докази, за постоењето на развиена екстрактивна металургија во текот на доцното бронзено и почетокот на железното време во овој регион. Наодите од ова истражување се и основа за пошироки истражувања кои ќе дадат значаен придонес во научно-истражувачката дејност на археолошкото културно наследство.

Артефактите пронајдени за време на недомнешните ископувања ќе бидат изложени во Уметничката галерија “Безистен” – Штип, како дел од изложбата “Боров Дол 2011-218 година“ во чест на официјалното отварање на Меѓународниот симпозиум од областа на арехологијата на тема “Рударство и Археологија“.

Николајчо Николов, заменик генерален директор на Бучим: „Рударството и металургијата отсекогаш биле важен технолошки и економски дел од развојот на човештвото. Денес е една од основачките индустрии во модерната економија на Северна Македонија. За да развиваме здрави бизниси, a притоа истовремено да го зачуваме и наследството и да ја заштитиме животната средина, мора да ги истражуваме и научиме лекциите од минатото. Среќни сме што имавме можност да бидеме дел од ова историско истражување кое поставува основи за понатамошни научни студии. Се надеваме дека ќе имаме и други прилики за вакви собири од областа на рударство и археологија, кои со задоволство ќе продолжиме да ги подржуваме.”

news0

ISO 45001 сертификат

“Бучим” ДОО Радовиш се стекна со сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001

Рудникот “Бучим” ДОО Радовиш е меѓу првите компании во Р. Северна Македонија која поседува меѓународен сертификат за систем за управување со безбедност и здравје при работа ISO 45001:2018.

ISO 45001 стандардот претставува менаџмент систем за безбедност и здравје при работа Превземањето на овој стандард вклучува активности за подобрување на процесот за безбедност при работа, а исто така и ја зголемува свеста за ризиците при работа. 

Со воспоставување на менаџмент системот за безбедност и заштита при работа се:

  • Намалуваат ризиците кон сите заинтересирани страни кои би можеле да бидат изложени на ризиците на компанијата, имено вработените;
  • Континуирано подобрување на безбедноста и заштита при работа;
  • Воведување на безбедност и заштита при работа и здравје на ниво на целата компанија во согласност со ISO 45001 Сертификатот;
  • Производите и процесите се анализирани методично;
  • Мерките се дефинирании, набљудувани и одредени.

По спроведена сертификациска проверка на исполнетоста на барањата на меѓународниот стандард ISO 45001:2018, “Бучим“ ДОО Радовиш  се стекна со овој сертификат.

Поседувањето на сертификат за Систем за менаџмент за безбедност и здравје при работа значи признавање дека сите процеси и постапки кои се спроведуваат во рудникот се во согласност со барањата на стандардот ISO 45001:2018. Сето ова претставува уште една потврда за успешната работа на рудникот “Бучим”.

news2

Подготвителни работи на Боров Дол

Бучим ДОО Радовиш, официјално започна со подготвителни работи на новиот рудно тело Боров Дол

Солвеј планира да инвестира до 50 милиони евра за подготовка на рудното тело, изградба на транспортна лента од 7 км и други подготвителни активности. Воведувањето на новото претпријатие ќе послужи за продолжување на работниот век на Буќим најмалку до 2030 година, со што ќе се зачуваат работните места и ќе се придонеса за регионалната економија, наместо да се затвори постариот рудник.

Подготвителните работи веќе започнаа. Ќе има многу економски придобивки, како и нови работни места. Ние само што потпишавме договор за изградба на локален пат. Голем број градежни компании се од Република Македонија, околу 150 нови локални подизведувачи ќе бидат ангажирани во текот на подготвителниот период. ” –  Николајчо Николов, управител на Боров Дол.

Според планот, Боров Дол треба да започне со работа околу мај 2020 година. Постојниот рудник ќе престане со своето работење во исто време. По завршувањето на транзициониот период, повеќето од вработените во Бучим ќе бидат префрлени во новиот објект. 

Предложената рударска област содржи докажани и потенцијални резерви од околу 40 милиони тони руда со 0,235% бакар и 0,2 г / т злато. Животот на рудникот може значително да се продолжи понатаму кога ќе се обележат нови резерви од рудното тело. Боров Дол е единственото ново рудно тело во Македонија во изминатите 40 години.

DSCF6309

Работната единица за производство на катоден бакар – лужење се здоби со А- Интегрирана еколошка дозвола

Со добивање на оваа дозвола, рудникот Бучим покажува дека се обврзува да ги следи строгите правила за испуштање и емисија на гасови и, да се придржува кон договорениот оперативен план за усогласување со сите еколошки стандарди дефинирани и потпишани од двете –  Министерство за животна средина и просторно планирање и компанијата.

Работната единица лужење разви технологија која што е сосема безбедна за животната средина, преку која се  искористуваат рудите од останатите технолошки процеси (искористување на коповската јаловина) и се обработува оксидната руда. Овој објект му овозможи на рудникот подобро да го контролира процесот на истекување на водите од коповската јаловина и да обезбеди заштита на подземните води.

А – Интегрирана еколошка дозвола е издадена, откако во 2018 беа завршени неколку неопходни еколошки процедури, вклучувајќи модернизација и изградба на бунари за мониторинг на подземните води.

******

Во 2011 година Бучим го изгради објектот лужење за да го подобри управувањето со водите и за производство на бакар од дренажните води. Изградбата на работната едница лужење беше клучен дел од спроведувањето на планот за управување со водата – систем од неколку брани и изолирани резервоари се поврзани со објектот за да се прифатат, соберат и третираат сите потенцијално контаминирани води. Соодветната оценка за влијанието врз животната средина беше поднесена од Државниот орган во 2011 година.